Ny rapport: Generasjonsskifte og omlegging av pasienttransport krever tilpasninger av drosjetilbudet i distriktene

- Denne utredningen viser at det kan være behov for lokale tilpasninger i regelverket for drosjenæringen. Dette er et arbeid departementet allerede har satt i gang, og kan bidra til at forholdene legges bedre til rette for at distriktene beholder et godt drosjetilbud, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet om omleggingen av pasienttransporten i 2004 har svekket drosjetilbudet i distriktene i en slik grad at noen steder har mistet, eller står i fare for å miste, drosjetilbudet.

Rapporten fra TØI viser at bortfall av drosjetilbud i distriktene så langt er et marginalt problem, og at det har blitt håndtert og kan håndteres gjennom alternative offentlig betalte transporttilbud. Generelt synes innlevering av drosjeløyver hovedsakelig å skje på grunn av høy alder blant drosjesjåførene, men lav inntjening og tap av anbud nevnes også som årsaker. Blant løyvene som er innlevert på grunn av tap av anbud i distriktene, er pasienttransporten en viktig faktor.

Utredningen viser at inntektsgrunnlaget for drosjenæringen er ulikt i sentrale og mindre sentrale strøk. Pasienttransporten utgjør en betydelig del av dette inntektsgrunnlaget. I Hedmark er denne transporten beregnet til å utgjøre 27 prosent av inntektsgrunnlaget i sentrale strøk og 48 prosent i mindre sentrale strøk. Det er en betydelig inntjeningsforskjell mellom sentrale og mindre sentrale strøk, anslagsvis en tredel høyere per løyve i sentrale strøk. Tilbudet til øvrige drosjekunder ser ut til å falle når antallet løyver faller som følge av tapt anbud på pasienttransporten.

Gjennom prøveordningen ”Kollektivtransport i distriktene”, som skal bidra til bedre og mer effektiv kollektivtransport utenfor byområdene, har Samferdselsdepartementet siden 2007 bidratt med økonomiske midler til tiltak som blant annet omfatter tilbringertjenester, bestillingsruter og betre samordning mellom ulike transporttilbud. Det er satt av 20 millioner kroner til ulike samarbeidstiltak innenfor dette området i 2011.

Hele pressemeldingen - og TØIs rapport - herfra:

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2010/rapport-generasjonsskifte-og-omlegging-a.html?id=627195

 

 

Abonner