Test: Samferdselsminister Kleppa inviterer til pressetreff om datalagringsdirektivet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa inviterer til pressekonferanse om EUs datalagringsdirektiv fredag 8. januar klokka 12.00 i Auditoriet, Akersgata 59.

EU vedtok i 2006 et direktiv om lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi politi- og påtalemyndighet verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet. Regjeringen sender nå saken ut på høring og har ikke tatt stilling til om EUs datalagringsdirektiv skal tas inn i norsk rett. Justisminister Knut Storberget og fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud kommer også til å være med på pressekonferansen. Fo flere opplyninger - se: Samferdselsdepartementets side for høring om DLD: http://www.regjeringen.no/dep/sd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---datalagring.html?id=590001 Diskuter Datalagringsdirektivet på Samferdselsdepartementets egen DLD-blogg: http://datalagringsdirektivet.wordpress.com/

Tags: