Universell utforming: 1,7 millioner kroner til oppdatering av holdeplasser i Hedmark

- Midlene skal brukes på tiltak som vil gjøre det enklere å reise kollektivt for flere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hedmark fylkeskommune får i 2012 til sammen 1 725 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken.

Midlene skal gå til oppgradering av holdeplasser i Hamarområdet.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttår