Universell utforming: 2,4 millioner til oppgradering av holdeplasser i Sør-Trøndelag

- Midlene skal brukes til å oppgradere bussholdeplasser i Trondheim og storbyområdet rundt. I Trondheim kommune skal oppgraderingen konsentreres om holdeplasser langs trafikktunge strekninger og holdeplasser som er i spesielt dårlig stand. Disse tiltakene skal gjøre det enklere for flere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.  

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune får til sammen 2 400 000 fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. Trondheim kommune får én million kroner og Sør-Trøndelag fylkeskommune tildeles 1 400 000 kroner.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttåt

Abonner