Universell utforming: Nær 2,5 millioner kroner til oppgradering av holdeplasser i Nordland

- Midlene skal gå til å oppgradere to holdeplasser langs én bussrute i Bodø, henholdsvis ved Bodin videregående skole og endeholdeplassen på ruten. Tiltaket skal bidra til å gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Bodø kommune får tildelt 2 490 000 kr fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. 

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Abonner