Universell utforming: Nær 5,3 millioner kroner til oppgradering av holdeplasser i Østfold

- Midlene skal gå til planlegging og oppgradering av bussholdeplasser sentralt i Sarpsborg og til oppgradering av holdeplasser langs Glommaringen. Dette skal bidra til å gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.  

Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune har til sammen fått tilsagn om 5 275 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. Østfold fylkeskommune har fått tilsagn om 3 675 000 kroner, mens Sarpsborg kommune har fått tilsagn om 1 600 00 kroner.  

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttår