Unike testresultater med CO2-innfanging oppnådd på Värtaverket i Stockholm

CO2-utslippene kan reduseres raskt

(Stockholm – Oslo, 17. juni 2008) Nordiske Fortum og norske Sargas offentliggjorde i dag sluttresultatet fra samarbeid om et pilotforsøk for innfanging av CO2 fra kullkraftproduksjonen ved Värtaverket i Stockholm. Resultatet av forsøket ga en gjennomsnittlig innfangingsgrad på over 95 prosent. Resultatene bekrefter at en funksjonell renseteknikk nå er tilgjengelig og kan tas i bruk.

Baserer man alle nye kullkraftverk som skal bygges i verden på Sargas-teknologien, vil dette iht. Cicero-forskere kunne endre den prognostiserte klimautviklingen betydelig i positiv retning. Det er denne teknologien som ligger til grunn for det planlagte kullkraftverket som smelteverkene på Husnes i Hordaland ønsker å bygge.

I perioden november 2007 – februar 2008 har Sargas i samarbeid med Fortum testet sin Ultra Low Emission-teknologi som er utviklet i samarbeid med blant andre Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Siemens. Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller har bistått med metode- og resultatkontroll. Man har bygget en nedskalert innfangingsdel på Værtan ved siden av en av verkets store kullfyrte kjeler. Inn i denne rensekolonnen – tilsvarende teknologi brukes bl.a. i ammoniakkproduksjon verden over – har man så ledet avgass under trykk fra kjelen. Denne trykksatte løsningen fanget inn over 95 prosent av CO2-innholdet i avgassen stabilt gjennom hele testperioden.

- Sargas framgangsrike forsøk på å utvikle en økonomisk lønnsom rensing av CO2 er lovende. Dette er en av flere mulige fremtidige løsninger som har til hensikt å redusere CO2 utslippene. Gjennom å åpne Värtaverket for testforsøkene med Sargas teknikk lærer vi oss om den nye teknikken, samtidig som vi kan være en bidragsyter til at CO2 utslippene reduseres i samfunnet hvis teknikken blir kommersielt akseptert. Fortums ambisjon er på lengre sikt er å bli et helt CO2-fritt selskap og være en bidragsyter til et CO2-fritt samfunn, sier Petra Lundström, teknologidirektør i Fortum.

- Gjennom prosjektet har vi fått vitenskapelig bevis for at vår teknologi fungerer. Det innebærer at vi nå kan tilby markedet kullkraftverksløsninger med CO2-innfanging på kommersielle vilkår. Vår løsning baserer seg på standard industrikomponenter – fyrkjele og renseanlegg – som vi har fått til å samspille på en ny måte gjennom en teknologiløsning vi har utviklet og patentert verden over. Vi har dermed ingen skaleringsproblemer, da hovedkomponentene hver for seg er i daglig drift verden over. Kull er et rimelig brennstoff for kraftproduksjon som kommer til å inneha en sentral rolle som energibærer i overskuelig fremtid i store deler av verden. Vår teknologi innebærer at verden fortsatt kan nyttiggjøre seg kullet også i fremtiden, men uten at klimaet blir skadelidende, sier Henrik Fleischer, administrerende direktør i Sargas.

Abonner

Dokumenter og linker