Innføring av en felles SAS-aksje

Innføring av en felles SAS-aksje SAS AB fremsetter tilbud på samtlige aksjer i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Styret i disse selskapene har anbefalt tilbudene Styret for et svensk aksjeselskap som etter navneendring skal hete SAS AB (publ.) ("SAS AB"), vedtok i dag å gi tre parallelle offentlige tilbud til aksjeeierne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, (sammen "Morselskapene"). For hver aksje i Morselskapene tilbys det én nyutstedt aksje i SAS AB ("Tilbudene"). Det betales ingen kurtasje. Bytteforholdet 1:1 er basert på detaljerte analyser av historiske forskjeller i Morselskapenes markedsverdier samt fundamentale verdiforskjeller mellom Morselskapene, og i den sammenheng er de nåværende forskjeller i likvide eiendeler og i forventede fremtidige skattebetalinger tatt i betraktning. Styrene anbefaler enstemmig aksjeeierne i de tre Morselskapene å akseptere Tilbudene. Styrenes vurdering støttes av uttalelser fra UBS Warburg Ltd. og Morgan Stanley & Co. Limited. 19. april 2001 ble det utnevnt et nytt styre i SAS AB med Harald Norvik som styreleder. Styret består i tillegg av Bo Berggren (styrets nestleder), Erik Sørensen (styrets nestleder), Bjørn Eidem, Anders Eldrup og Urban Jansson. Intensjonen er at Ulla Gröntvedt, Ingvar Lilletus og Helmuth Jacobsen blir valgt inn i styret som ansatterepresentanter. Som administrerende direktør for SAS AB ble Jørgen Lindegaard utnevnt. Jørgen Lindegaard er også i dag blitt utnevnt til administrerende direktør for alle Morselskapene. SAS AB eier eller kontrollerer for tiden ingen aksjer i Morselskapene. Tilbudene i korte trekk * For hver aksje i SAS Danmark A/S ("SAS Danmark"), SAS Norge ASA ("SAS Norge") og SAS Sverige AB ("SAS Sverige") tilbys det en nyutstedt aksje i SAS AB. SAS AB er et nyetablert svensk aksjeselskap som for tiden er eid av Morselskapene. * Tilbudene er blant annet betinget av at SAS AB gjennomfører hvert av Tilbudene til aksjeeierne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige, og inneholder vanlig forbehold om 90 prosent aksept. * Styrene for Morselskapene har enstemmig vedtatt å anbefale aksjeeierne å akseptere Tilbudene. * Akseptperioden ventes å være fra og med 28. mai til og med 25. juni 2001. * Den felles SAS-aksjen planlegges notert på Københavns Fondsbørs, på Hovedlisten på Oslo Børs samt på A-listen på Stockholmsbörsen. Et prospekt som inneholder fullstendig informasjon om Tilbudene samt akseptformular, ventes å bli distribuert i slutten av mai 2001. Bakgrunn og begrunnelse Morselskapenes virksomhet har fra 1996 kun gått ut på å forvalte beholdningene i SAS Konsortiet. Den juridiske strukturen består imidlertid av tre forskjellige selskaper i de tre landene. Selskapene er notert separat på hver sin børs, og er underlagt forskjellige skatte- og regnskapsregler. I år 1999 iverksatte SAS en diskusjon med de tre statene som aksjeeiere i SAS, om behovet for å forandre SAS' juridiske struktur med det mål å skape en felles SAS-aksje. 20. april 2001 la den danske, norske og svenske regjering frem forslag om samtykke til å delta i gjennomføringen av aksjestrukturendringen. Innføringen av en felles SAS-aksje er begrunnet i en rekke fordeler for SAS og dermed også for aksjeeierne: Forbedret tilgang til kapitalmarkedene Innføringen av en felles aksje vil tilby aksjemarkedene én SAS-aksje i stedet for tre aksjer som er notert på tre forskjellige børser i dag. Dette anses å skape forutsetninger for å oppnå høyere likviditet og dermed en mer effektiv prissetting av aksjen, noe som bedre kan møte kravene fra større institusjonelle investorer. Forbedret tilgang til kapitalmarkedet gir dessuten muligheter for en kapitalstruktur som lettere kan tilpasses til virksomheten. Større muligheter til å delta i strukturelle transaksjoner Oppkjøp av andre selskaper med egne aksjer som betaling, forutsetter med dagens struktur at styrene og generalforsamlingene i de tre Morselskapene treffer koordinerte vedtak, noe som medfører at selgeren får tre forskjellige aksjer som betaling. Innføringen av én SAS-aksje vil utgjøre et mer attraktivt betalingsmiddel og øke mulighetene for at SAS kan delta i strukturelle transaksjoner. Bedre forutsetninger for å innføre insentivprogrammer Innføringen av en SAS-aksje bør gjøre det enklere, både teknisk og kostnadsmessig, for SAS å innføre aksjerelaterte insentivprogrammer, som betraktes som effektive instrumenter for å fremme medarbeiderns delaktighet og engasjement i SAS' virksomhet. Mer effektiv vedtaksstruktur I den nåværende aksjestrukturen utgjør Morselskapene selvstendige selskaper i forhold til hverandre, bl.a. med den oppgave å ivareta sine egne partsinteresser i SAS Konsortiet. Viktigere vedtak for aksjeeierne og virksomheten i SAS fordeles på tre generalforsamlinger og tre styrer for Morselskapene samt ett representantskap og ett styre for SAS Konsortiet. Den nye strukturen innebærer at overordnede vedtak for Konsernet vil bli truffet av én generalforsamling som er felles for samtlige aksjeeiere, og av ett styre. Vedtaksstrukturen antas dermed å bli mer effektiv på grunn av dens homogenitet og transparens. SAS ABs styreleder Harald Norvik uttaler: - SAS får en enklere vedtaksstruktur, noe som styrker mulighetene til å handle raskt på et konkurranseutsatt marked. Likviditeten i SAS-aksjen vil øke, med en mer effektiv prissetting som resultat. - En felles aksje vil bli en viktig komponent i SAS' ekspansjon. Vi vil få bedre adgang til kapitalmarkedet, vi kan delta i selskapsoppkjøp og forbedre den interne motivasjonen gjennom mulighetene for å innføre insentivprogrammer, sier Jørgen Lindegaard, administrerende direktør for SAS AB. Vilkår for gjennomføring av Tilbudene Tilbudene er blant annet betinget av at SAS AB gjennomfører hvert av Tilbudene til aksjeeierne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige. For hvert av Tilbudene gjelder blant annet vanlig forbehold om 90 prosent aksept, og at den danske, norske og svenske stat aksepterer de enkelte Tilbud. SAS AB forbeholder seg retten til å gjennomføre hvert av Tilbudene ved lavere tilslutning enn 90 prosent. Virkninger av Tilbudene Etableringen av en felles SAS-aksje gjennom Tilbudene medfører i hovedsak forandringer i SAS' juridiske struktur. Nåværende aksjeeiere i Morselskapene blir gjennom Tilbudene eiere i SAS AB. Virksomheten, som i sin helhet drives innen SAS Gruppen, blir ikke påvirket av gjennomføringen av Tilbudene. SAS AB blir morselskap i det nye Konsernet. Det innebærer at SAS AB får ansvaret for konsernomfattende oppgaver. De funksjonene som skal utøves av Morselskapene, består i hovedsak av oppgaver knyttet til eierskapet i SAS Konsortiet. SAS Konsortiets virksomhet og anliggender vil også i fortsettelsen bli ledet og forvaltet av SAS Konsortiets styre og administrerende direktør. Styre, styreleder og administrerende direktør i Morselskapene og i SAS Konsortiet kommer personmessig til å samsvare med de tilsvarende posisjonene i SAS AB. Notering SAS AB har søkt om notering av selskapets aksjer på Københavns Fondsbørs, på Hovedlisten på Oslo Børs samt på Stockholmsbörsens A- liste. Notering ventes å skje på samtlige børser rundt 6. juli 2001. Eierstruktur Forutsatt at Tilbudene aksepteres i sin helhet og gjennomføres, kommer den danske, norske og svenske stat til å eie henholdsvis 14,3 prosent, 14,3 prosent og 21,4 prosent av SAS AB. De resterende 50 prosent vil eies av private interesser. Regnskap for det nye SAS Konsernet (proforma) Konsernregnskapet for det nye Konsernet er opprettet gjennom en summering av samtlige eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader i Konsernet, til de verdiene som de er oppført med for den enkelte enhet. For proforma regnskap og kommentarer til dette, se Vedlegg. Foreløpig tidsplan Et prospekt som inneholder fullstendig informasjon om Tilbudene samt akseptformular for deltagelse i Tilbudene, ventes å bli distribuert til aksjeeierne i Morselskapene i slutten av mai 2001. Akseptperioden for Tilbudene ventes å løpe fra og med 28. mai til og med 25. juni 2001. Oppgjørsdag for Tilbudene vil inntreffe etter at SAS AB har kunngjort at vilkårene for Tilbudene er blitt oppfylt, eller at SAS AB har besluttet å gjennomføre Tilbudene. Dette ventes å skje rundt 28. juni 2001. SAS AB ventes å bli notert på samtlige skandinaviske børser 6. juli 2001. SAS AB forbeholder seg retten til å forlenge akseptperioden for Tilbudene, og dessuten å forskyve tidspunktet for oppgjør. Oslo, 8. mai 2001 Styret for SAS AB Nordea Securities er rådgiver for SAS i forbindelse med Tilbudene. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Lindegaard, administrerende direktør og konsernsjef, SAS, tlf. +46 8 797 11 23 Gunnar Reitan, visekonsernsjef og finansdirektør, SAS, tlf. +46 8 797 28 44 Benny Zakrisson, Vice President, Corporate Advisory, SAS, tlf. +46 8 797 43 97 For å få tilgang til vedlegg - gå inn på: http://www.scandinavian.net/company/investor/central/oneshare.asp Gjennom dette dokumentet fremsettes det ingen tilbud i land der det strider mot lov eller annen forskrift å gi et slikt tilbud. Tilbudet er dermed ikke rettet mot personer, hvis deltakelse forutsetter prospekter, registrering eller andre tiltak enn det som følger av dansk, norsk og svensk rett. Tilbudene som beskrives i dette dokumentet, fremsettes ikke, direkte eller indirekte, i Canada, Australia eller Japan, og nevnte dokument må ikke distribueres i eller sendes til Canada, Australia eller Japan. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00830/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker