Kommisjon for SAS-gransking utnevnt

Kommisjon for gransking av SAS-styret utnevnt På styremøtet den 8. august 2001 besluttet styret i SAS å gi en anmodning om en utenforstående, uavhengig granskning av styrets rolle i SAS/Mærsk-saken. I dag, 15 august, har styret besluttet at denne granskningen skal gjennomføres av følgende tre personer i følge vedlagte oppdragsbeskrivelse: - Advokaten Jørgen B. Elmer (Danmark), født 1943. - Advokaten Gudmund Knudsen (Norge), født 1946. - Justisrådet Johan Munck (Sverige), født 1943. Fem større aksjeeiere, som til sammen kontrollerer omlag 60% av aksjer og stemmer i SAS AB (de tre statlige eierne, Wallenbergstiftelsene, samt Odin Förvaltning AS), har også presentert forslaget til oppdragsbeskrivelse/kommissorium. I Norge og Sverige har utnemnelsen skjedd på forslag fra de nevnte eierne i disse landene. I Danmark har utnemnelsen blitt gjort av presidenten for Sø- og Handelsretten. Børsene i København, Oslo og Stockholm har i en felles pressemelding 13.august 2001 forklart at de ikke har noe imot ovennevnte fremgangsmåte. Oppdraget skal gjennomføres raskt og bör være avsluttet senest 2-3 uker etter at granskningskommisjonen har konstituert seg. Granskningsrapporten skal offentliggjøres. For mer informasjon, kontakt: informasjonsdirektor Henry Sténson tel +46 8 7972833, 7972081 STYRET I SAS Vedlegg: Kommissorium 1. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (heretter betegnet SAS) er et konsortium bestående av SAS Danmark A/S, Danmark, SAS Norge ASA, Norge, og SAS Sverige AB (publ), Sverige, hvis formål er å drive trafikkflygning og annet i forbindelse med virksomheten. Konsortialoverenskomsten mellom partene er senest endret 8. mai 2001 og før da den 29. mai 1997. Inntil sommeren 2001 var hver av SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB (publ) selvstendige selskaper, børsnotert i deres hjemland på henholdsvis Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen. Sommeren 2001 har et aksjebytte funnet sted, slik at de tre selskapers aksjer nå for over 90%'s vedkommende eies av SAS AB, Sverige, hvis aksjer er børsnotert på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen, hvor de tre konsortiedeltageres aksjer er avnotert eller under avnotering. Ledelsesstrukturen i SAS er nærmere fastlagt i konsortialoverenskomsten og omfattet, basert på konsortialoverenskomsten av 29. mai 1997, et representantskap, et styre og en administrerende direktør. Rammene for disse organers rettigheter og forpliktelser fremgår av konsortialoverenskomsten. 2. Den 18. juli 2001 offentliggjorde EU-kommisjonen en beslutning om å pålegge SAS en bot på EURO 39.375.000 og Mærsk Air A/S en bot på EURO 13.125.000 for å ha etablert en hemmelig markedsdelingsavtale. Etter å ha vurdert EU-kommisjonens beslutning og grunnlaget har SAS' styre vedtatt å godta boten. Saken har videre ført til omstruktureringer i SAS' organisasjon. I lys av sakens forløp har styret besluttet å anmode utenforstående, uavhengige granskningsmenn om å vurdere styrets rolle i relasjon til det av Kommisjonens fastslåtte ulovlige samarbeid med Mærsk Air etter følgende retningslinjer: a. Det ønskes en vurdering av om SAS' styre og de til enhver tid værende medlemmer av styret i perioden fra januar 1998 til august 2001 innenfor de rammer for styrets rettigheter og plikter, som må antas å gjelde for en virksomhet som SAS, har oppfylt deres forpliktelser, eller om det overfor enkeltpersoner eller kollektivt er grunnlag for å uttale kritikk og i så fall graden av en slik kritikk. I vurderingen ønskes det særlig en belysning av: · om styret og dets enkelte medlemmer har mottatt tidsriktig, relevant og tilstrekkelig informasjon om elementene i SAS/Mærsk- samarbeidsavtalen, · om styret og dets enkelt medlemmer selvstendig, basert på informasjoner den/de hadde, på relevant måte har søkt å skaffe seg nærmere innsikt i innholdet av SAS/Mærsk-samarbeidet, samt · om styret og dets enkelte medlemmer har handlet adekvat i forhold til de informasjoner den/de hadde eller burde hatt tilgjengelig om SAS/Mærsk- samarbeidet. b. Granskningspanelet vil ha uhindret adgang til alle dokumenter i original eller kopi, herunder styremøtereferater, notater, brev m.m., som panelet måtte ønske seg forelagt og adgang til å be om opplysninger fra nåværende og tidligere medarbeidere og styremedlemmer i SAS, i det styret herved fritar dem for deres taushetspligt over for granskningspanelet og meddeler pålegg om å gi alle opplysninger, som granskningspanelet måtte ønske. c. Granskningspanelet tilrettelegger selv arbeidet med kommissoriets besvarelse, slik panelet finner det hensiktsmessig. Granskningspanelet konstituerer seg selv. I mangel av annen avtale innkalles til det første møtet i panelet av den aldersmessig eldste deltaker. d. Granskningspanelet skal avgi skriftlig beretning til SAS' styre. Beretningen vil bli offentliggjort. e. Det henstilles at granskningen gjennomføres hurtig, og at oppgaven er avsluttet senest 2-3 uker etter at granskningspanelet har konstituert seg. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT01170/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT01170/bit0003.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker