SAS delårsrapport jan-sep 2000

Januar - September 2000 @ SAS Gruppens resultat før skatt er 1 060 (601) MSEK. Tredje kvartals resultat er 328 (105) MSEK. @ Resultat eksklusive salgsgevinster er for hele perioden 780 (-9) MSEK og for tredje kvartal 337 (-72) MSEK. @ Passasjertrafikken (RPK) økte med 7,6%. Trafikken i Business Class økte med 7,0%. @ Økte drivstoffkostnader påvirket resultatet negativt med 1 091 MSEK sammenlignet med foregående år. Virksomhetsforbedringsprogrammet fortsetter som planlagt, hvorved enhetskostnaden er redusert med 3,2% eksklusive økningen av drivstoff-kostnaden. @ Kontantstrømmen fra virksomheten var 1 728 (1 149) MSEK. @ Resultat per aksje er for SAS Danmark A/S 4,93 (3,20) SEK, SAS Norge ASA 4,67 (2,98) SEK samt SAS Sverige AB 4,95 (3,19) SEK. @ Rapportert resultat etter skatt i SAS' morselskaper er: SAS Danmark A/S 206 (126) MDKK SAS Norge ASA 213 (132) MNOK SAS Sverige AB 349 (225) MSEK Styret fastholder sin tidligere avgitte prognose for år 2000 vedrørende et resultat før skatt, eksklusive salgsgevinser, på ca. 1 000 MSEK. Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten er tilgjengelig på www.scandinavian.net VIKTIGE HENDELSER I LØPET AV DE SISTE KVARTALENE FØRSTE KVARTAL 2000 * SAS lanserte WAP-tjeneste for billettbooking og opplysninger via mobiltelefon. * SAS ble kåret til beste innenriks flyselskap i Norge og fikk "Grand Travel Award". * SAS EuroBonus fikk for fjerde året på rad utmerkelsen "The Freddie Award". * SAS besluttet å kjøpe 12 Airbus A321 samt opsjoner på totalt 4,5 milliarder SEK. Flyene, som møter høye krav til lavt drivstofforbruk og støynivå, øker SAS' transportkapasitet til/fra flere store byer i Europa og mellom de tre skandinaviske hovedstedene. * SAS Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines intensiverte sine sam- arbeidsplaner på flyfraktområdet. * SAS, British Midland og Lufthansa inngikk en joint venture-avtale vedrørende trafikk på Europa til/fra London Heathrow og Manchester. TM * Star Alliance ble utvidet med ytterligere to medlemmer, Singapore Airlines og Austrian Airlines Group. * SAS inngikk avtale med Sabre, som er verdensledende på avanserte IT- løsninger innenfor reise- og transportindustrien, vedrørende økt distribusjon av SAS' produkter og tjenester. ANDRE KVARTAL 2000 * SAS testet Digital-TV i interaktiv kommunikasjon med kunder. * British Midland og Mexicana Airlines ble nye medlemmer i Star TM Alliance . * SAS lanserte tidtabellinformasjon via SMS. * SAS International Hotels (SIH) solgte eiendommen Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. TREDJE KVARTALET 2000 * SAS etablerte i samarbeid med tolv andre flyselskap flyindustriens største internetbaserte markedsplass for business-to-business handel, Aeroxchange. TM * Medlemmene i Star Alliance lanserte StarNet, en sofistikert IT- løsning, som kobler sammen de 15 flyselskapenes datasystem. Dette er gunstig for integrasjonen av trafikksystemet. * SIH inngikk avtale om å drive Malmaison-hotellene samt ervervet varemerket Malmaison sammen med sin partner. HENDELSER ETTER 30. SEPTEMBER 2000 * SAS, Amadeus og Netcom lanserte en ny internetbasert reisemarkedsplass med målsetning å ta en ledende posisjon i Skandinavia. * SIH solgte i oktober hotelleiendommen Radisson SAS Düsseldorf Hotel for 300 MSEK, som tilsvarer den bokførte verdien. Hotellet drives videre av SIH ved en langsiktig managementavtale. * SAS ekspanderer internasjonalt med vinterens trafikkprogram. * De tre skandinaviske regjeringene har avgitt en erklæring om sin intensjon om å omdanne SAS' aksjestruktur til én aksje i ett holdingselskap. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMENDRAG JULI-SEPTEMBERJANUAR-SEPTEMBEROKTOBER-SEPTEMBER (MSEK) 2000 1999 2000 19991999-001998-99 Omsetning 11 263 10 019 33 367 30 984 44 445 41 893 Personalkostnader -3 536 -3 445 -10 744 -10 642 -14 246 -14 237 Andre driftskostnader -6 710 -6 044 -20 367 -18 819 -26 876 -25 322 Driftsresultat før 1 017 530 2 256 1 523 3 323 2 334 avskrivninger Avskrivninger -481 -520 -1 355 -1 467 -1 840 -2 004 Resultatandeler i -9 14 74 102 -18 89 tilknyttede selskaper Resultat ved salg av aksjer i datter- og tilknyttede 17 134 17 286 14 287 selskaper Resultat ved salg av -26 43 252 103 880 280 fly og bygninger Driftsresultat 518 201 1 244 547 2 359 986 Resultat fra andre 0 0 11 221 207 222 aksjer og andeler Finansnetto -190 -96 -195 -167 -261 -229 Resultat før skatt 328 105 1 060 601 2 305 979 BALANSE I SAMMENDRAG 30.SEPTEMBER31.DESEMBER30.SEPTEMBER (MSEK) 2000 1999 1999 Fly og reservedeler 14 770 11 302 13 531 Andre ikke rentebærende 21 014 19 601 20 429 omløpsmidler Rentebærende omløpsmidler 4 206 3 356 2 303 (ekskl. Likvide midler) Likvide midler 7 047 8 368 5 782 Omløpsmidler 47 037 42 627 42 045 Egenkapital 17 932 17 061 16 491 Minoritetsinteresser 17 25 27 Ansvarlig lån 809 772 788 Annen rentebærende gjeld 15 148 11 626 12 750 Kortsiktig gjeld 13 131 13 143 11 989 Egenkapital og gjeld 47 037 42 627 42 045 Egenkapital 1. januar 2000 17 061 Endring av omregningsdifferanse -4 Resultat etter skatt januar - 875 september 2000 30. september 2000 17 932 KONTANTSTRØMANALYSE JULI-SEPTEMBER JANUAR- OKTOBER- SEPTEMBER SEPTEMBER (MSEK) 2000 1999 2000 1999 1999- 1998-99 00 Resultat før skatt 328 105 1 060 601 2 305 979 Avskrivninger 481 520 1 355 1 467 1 840 2 004 Resultat ved salg av anleggsmidler 9 -177 -280 -610 -1 101 -789 Justering for poster som ikke inngår i -147 -132 -407 -309 -412 -348 kontantstrømmen m.m. Kontantstrøm fra 671 316 1 728 1 149 2 632 1 846 virksomheten Endring av -181 -929 -112 -1 246 836 -91 arbeidskapital Nettofinansiering fra 490 -613 1 616 -97 3 468 1 755 virksomheten Investeringer inklusive forskudd til -2 710 -1 235 -7 187 -4 238 -8 819 -6 863 flyleverandører Salg av anleggsmidler m.m. 643 1 013 2 316 1 879 6 873 2 334 Utbytte til 0 0 -770 -957 -770 -957 morselskapene Finansieringsunder- -1 577 -835 -4 025 -3 413 752 -3 731 /overskudd Ekstern finansiering, 2 392 1 175 2 704 1 149 513 2 035 netto Endring av likvide 815 340 -1 321 -2 264 1 265 -1 696 midler i balansen NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall 30SEP 31DES 30SEP (basert på offisiell 2000 1999 1999 regnskapsrapportering) Avkastning på anvendt kapital, (12 mnd. 10% 9% 6% Rullerende) Avkastning på egenkapital *, (12 mnd. 9% 8% 4% Rullerende) Soliditet 39% 41% 40% Nettogjeld, MSEK 4 704 674 5 453 Gjeldsgrad** 0,26 0,04 0,33 Rentedekningsgrad, (12 mnd. rullerende) 4,1 3,7 2,4 Markedsverdibaserte nøkkeltall (basert på markedsjustert anvendt kapital) *** CFROI, (12 mnd. rullerende) 16% 14% 14% ROCE, markedsbasert, (12 mnd. 19% 9% 11% rullerende) * Etter sjablongskatt ** Gjeldsgraden er beregnet som rentebærende gjeld redusert med rentebærende omløpsmidler i relasjon til egenkapital og minoritetsinteresser. *** Markedsverdi av flyflåten samt nåverdi av operasjonelle leasingkontrakter inngår i markedsjustert anvendt kapital ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00830/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker