SAS H1-2000 kort version

Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. JUNI 2000: * SAS Gruppens resultat før skatt er 732 (496) MSEK. Andre kvartal ble 1 029 (507) MSEK. * Resultat eksklusive salgsgevinster er for hele perioden 443 (63) MSEK og for andre kvartal 753 (461) MSEK. * Passasjertrafikken (RPK) økte med 7%. Trafikken i Business Class økte med 5%. * Økte drivstoffkostnader påvirker resultatet negativt med 712 MSEK sammenlignet med første halvår foregående år. * Kontantstrømmen fra virksomheten er 1 057 (833) MSEK. * Resultat per aksje er for SAS Danmark A/S 3,48 (2,00) SEK, SAS Norge ASA 3,22 (2,49) SEK samt SAS Sverige AB 3,40 (2,09) SEK. * Rapportert resultat etter skatt i SAS' morselskaper er: SAS Danmark A/S 145 (78) MDKK SAS Norge ASA 147 (110) MNOK SAS Sverige AB 240 (147) MSEK * På tross av den kraftige økningen i drivstoffkostnadene, fastholdes tidligere vurdering av resultat før skatt eksklusive salgsgevinster, for år 2000 på ca. 1 000 MSEK. Dette er basert på en forbedret resultatuvikling i virksomheten, både på inntekts- og kostnadssiden, noe som kompenserer den økte drivstoffkostnaden. Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten er tilgjengelig på www.scandinavian.net VIKTIGE HENDELSER I LØPET AV DE SISTE KVARTALENE ANDRE KVARTAL 2000 * SAS testet Digital-TV i interaktiv kommunikasjon med kunder. * British Midland og Mexicana Airlines ble nye medlemmer i Star TM Alliance . * SAS lanserte tidtabellinformasjon via SMS. * SAS International Hotels (SIH) solgte eiendommen Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. FØRSTE KVARTAL 2000 * SAS lanserte WAP-tjeneste for billettbooking og opplysninger via mobiltelefon. * SAS ble kåret til beste innenriks flyselskap i Norge og fikk "Grand Travel Award". * SAS EuroBonus fikk for fjerde år på rad utmerkelsen "The Freddie Award". * SAS besluttet å kjøpe 12 Airbus A321 samt opsjoner på totalt 4,5 milliarder SEK. Flyene, som møter høye krav til lavt drivstofforbruk og støynivå, øker SAS' transportkapasitet til/fra flere store byer i Europa og mellom de tre skandinaviske hovedstedene. * SAS Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines intensiverte sine samarbeidsplaner på flyfraktområdet. * SAS, British Midland og Lufthansa inngikk en joint venture-avtale vedrørende trafikk på Europa til/fra London Heathrow og Manchester. TM * Star Alliance ble utvidet med ytterligere to medlemmer, Singapore Airlines og Austrian Airlines Group. * SAS inngikk avtale med Sabre, som er verdensledende på avanserte IT- løsninger innenfor reise- og transportindustrien, vedrørende økt distribusjon av SAS produkter og tjenester. HENDELSER ETTER 30. JUNI 2000 * SAS etablerte i samarbeide med tolv andre flyselskap flyindustriens største internettbaserte markedsplass for business-to-business handel; Aeroexchange. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMENDRAG APRIL - JUNI JANUAR -JUNI JULI - JUNI (MSEK) 2000 1999 2000 1999 1999-00 1998-99 Omsetning 11 11 260 22 20 965 43 201 42 119 799 104 Personalkostnader -3 -3 711 -7 -7 197 -14 155 -14 023 638 208 Andre driftskostnader -6 -6 625 -13 -12 775 -26 210 -25 225 977 657 Driftsresultat før 1 184 924 1 239 993 2 836 2 871 avskrivninger Avskrivninger -435 -490 -874 -947 -1 879 -2 006 Resultatandeler i 18 47 83 88 5 47 tilknyttede selskaper Resultat ved salg av aksjer i datter- og tilknyttede 0 2 0 152 131 153 selskaper Resultat ved salg av fly og bygninger 265 44 278 60 949 775 Driftsresultat 1 032 527 726 346 2 042 1 840 Resultat fra andre 11 0 11 221 207 222 aksjer og andeler Finansnetto -14 -20 -5 -71 -167 -173 Resultat før skatt 1 029 507 732 496 2 082 1 889 BALANSE I SAMMENDRAG 30. JUNI 31. DESEMBER 30. JUNI (MSEK) 2000 1999 1999 Fly og reservedeler 13 410 11 302 13 002 Andre ikke rentebærende omløpsmidler 20 141 19 601 20 510 Rentebærende omløpsmidler (ekskl. likvide 3 979 3 356 2 117 midler) Likvide midler 6 232 8 368 5 442 Omløpsmidler 43 762 42 627 41 071 Egenkapital 17 515 17 061 16 465 Minoritetsinteresser 18 25 25 Ansvarlig lån 782 772 788 Annen rentebærende gjeld 12 555 11 626 11 388 Kortsiktig gjeld 12 892 13 143 12 405 Egenkapital og gjeld 43 762 42 627 41 071 Egenkapital 1. januar 2000 17 061 Endring av omregningsdifferanser -112 Resultat 2000 566 30. juni 2000 17 515 KONTANTSTRØMSANALYSE APRIL - JUNI JANUAR - JUNI JULI - JUNI (MSEK) 2000 1999 2000 1999 1999- 1998-99 00 Resultat før skatt 1 029 507 732 496 2 082 1 889 Avskrivninger 435 490 874 947 1 879 2 006 Resultat ved salg av -276 -46 -289 -433 -1 -1 150 anleggsmidler 287 Justering for poster som ikke inngår i -123 -90 -260 -177 -397 -227 kontantstrømmen m.m. Kontantstrøm fra 1 065 861 1 057 833 2 277 2 518 virksomheten Endring av arbeidskapital 254 402 69 -317 88 -22 Nettofinansiering fra 1 319 1 263 1 126 516 2 365 2 496 virksomheten Investeringer inklusive forskudd til flyleverandører-3 194 -1 -4 -3 003 -7 -6 866 539 477 344 Salg av anleggsmidler m.m. 1 070 282 1 673 866 7 243 2 460 Utbytte til morselskapene 0 0 -770 -957 -770 -957 Finansieringsunder- -805 6 -2 -2 578 1 494 -2 867 /overskudd 448 Ekstern finansiering, netto 1 152 -270 312 -26 -704 -509 Endring av likvide midler 347 -264 -2 -2 604 790 -3 376 ifølge balansen 136 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall 30JUN 31DES 30JUN (basert på offisiell regnskapsrapportering) 2000 1999 1999 Avkastning på anvendt kapital, (12 mnd. 9% 9% 9% rullerende) Avkastning på egenkapital *, (12 mnd. 8% 8% 8% rullerende) Soliditet 41% 41% 41% Nettogjeld, MSEK 3 126 674 4 617 Gjeldsgrad ** 0,18 0,04 0,28 Rentedekningsgrad, (12 mnd. rullerende) 4,3 3,7 3,6 Markedsverdibaserte nøkkeltall (basert på markedsjustert anvendt kapital) *** CFROI, (12 mnd. rullerende) 15% 14% 16% ROCE, markedsbasert, (12 mnd. rullerende) 10% 9% 15% * Etter sjablongskatt ** Gjeldsgraden er beregnet som rentebærende gjeld redusert med rentebærende omløpsmidler i relasjon til egenkapital og minoritetsinteresser. *** Markedsverdi på flyflåten samt nåverdi av operasjonell leasingkontrakt inngår i Markedsjustert anvendt kapital ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/11/20000811BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/11/20000811BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker