Selvaag Gruppen - årsresultat 2005:

Selvaag Gruppen, som er godt forankret i bolig og eiendom, hadde i 2005 et årsresultat på 143 millioner kroner etter skatt. Selskapet fortsetter sin offensive satsning på utvikling av ny teknologi og nye virksomheter.

Boligbygging er fremdeles en viktig del av virksomheten i Selvaag Gruppen, men gjennom ulike datterselskap er konsernet engasjert i en rekke bransjer i Norge og internasjonalt. Selvaag Gruppen har over lang tid allokert betydelige ressurser til prosjekter og selskaper som konsernet anser å bidra til høy verdiskaping, og dermed langsiktig, god inntjening. Et eksempel på dette er Selvaag Pluss som leverer boliger med trygghet, service og opplevelser. En rekke Pluss prosjekter er i utvikling og under produksjon. Det nye konseptet har fått god mottakelse i markedet. Selvaag Gruppen fortsatte sin fremtidsrettede satsning på utvikling av IT-verktøy for industriell boligbygging i Selvaag BlueThink, som er et selskap i boligdivisjonen. Erfaringer fra bruk i Selvaagbygg er lovende. Selvaag BlueThink forventes over tid å bli sentral i konsernets internasjonalising av byggevirksomheten. Konsernet har i 2005 offensivt satset på oppbygning og utvikling av City Self-Storage minilager for det europeisk markedet. Selskapet opererer minilager, foruten i alle skandinaviske land, i Spania, Tsjekkia, Italia og fra februar 2006, i Warszawa i Polen. Konsernet hadde i 2005 driftsinntekter på 1.406 millioner kroner, et driftsresultat på minus 3 millioner kroner og et resultat før skatt og minoritetsinteresser på 128 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis 1.343 millioner kroner, minus 73 millioner kroner og minus 49 millioner kroner. Resultat etter skatt og minoritet er 143 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2004 var minus 60 millioner kroner. Konsernets driftsresultat må ses i sammenheng med den betydelige satsingen som konsernet gjør innen sine utviklingsselskaper - spesielt City Self-Storage og Selvaag BlueThink - hvor disse to selskapene samlet har et negativt driftsresultat på 127 millioner kroner. Konsernets øvrige virksomheter bidrar samlet med 124 millioner kroner i positivt driftsresultat og reflekterer en kombinasjon av vellykkede realiseringer og gode markedsforhold. Selvaag Gruppen AS er et familieeiet selskap. Familien Selvaag, representert ved Ole Gunnar Selvaag og hans to sønner Olav H. Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag er eiere av Selvaag Gruppen AS. Selskapet er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i elleve heleide datterselskap. Virksomheten fokuserer på langsiktig verdiskaping og vilje til nyskaping, basert på et verdigrunnlag hvor høy etisk standard er en av grunnpilarene. For ytterligere informasjon kontakt: Økonomi- og finansdirektør i Selvaag Gruppen Rune I Fløgstad Tel: 23 13 70 00 | Mob: 900 11 353

Abonner

Multimedia

Multimedia