SELVAAG INVEST ÅRSRESULTAT 2004

Selvaag Invest oppnådde et resultat før skatt for 2004 på 51 millioner kroner. I 2003 var resultatet på 45 millioner kroner. Hittil i 2005 er det avtalt eller gjennomført realiseringer som gir en samlet resultateffekt 40 millioner kroner. Videre er Imarex forventet børsnotert 4. april 2005, noe som vil medføre en ytterligere regnskapsmessing inntektsføring på 35 millioner kroner dersom dagens aksjeverdier legges til grunn.

Resultat 2004 Selvaag Invest oppnådde i 2004 et resultat før skatt på 51 millioner kroner (45 millioner kroner i 2003). Blant de største gevinstene i 2004 var en gevinst på 13 millioner kroner ved salg av en k/s andel i to bulkskip samt aksjegevinster på 25 millioner kroner. Shipping prosjektene bidro med et overskudd på 29 millioner kroner i 2004. Skattekostnaden i 2004 på 33 millioner kroner skyldes hovedsakelig en engangs utgiftsføring av utsatt skattefordel, som ikke kan utnyttes etter de nye reglene for beskatning av gevinst og tap ved salg av aksjer. Utgiftsføringen har ikke kontanteffekt. Verdijustert avkastning (dvs inkludert urealisert gevinst/tap) var 17% på investert kapital. Selvaag Invest har en verdijustert totalkapital på 780 millioner kroner pr 31.12.2004, hvorav 260 millioner er likvide midler. Selvaag Invest er et investeringsselskap som har teknologifokus og utøver aktivt eierskap. Selskapets virksomhet er fordelt på to områder: Selvaag Venture Capital - som hittil har investert i12 venture prosjekter. Selvaag Capital som håndterer øvrig virksomhet, inkludert private equity engasjementene og Selvaag Shipping, samt finansielle plasseringer i fond og noterte papirer. Selvaag Venture Capital (SVC) Verdijustert avkastning for SVC var 20% i 2004. Porteføljen var verdsatt til 141 millioner kroner ved årsskiftet. I løpet av 2004 investerte SVC i chip –design selskapet Falanx. Flere av venture prosjektene har nå kommet så langt at de nærmer seg tidspunkt for realisering. I første kvartal 2005 ble det inngått avtale om salg av Bankia Bank. SVC’s eierandel på 10% verdsettes til 41 millioner kroner, som gir en gevinst på 28 millioner kroner. Bioteknologiselskapet Inovio (15% eid) ble i januar solgt for 10 millioner USD til amerikanske Genetronics –dette ga en dobling av innsatsen fra januar 2003 for SVC. Videre har fraktderivatbørsen Imarex (8% eiet) siste året hatt en betydelig positiv verdiutvikling. Imarex omsatte i 2004 for 125 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 52 millioner kroner. SVC har gjort to større investeringer på nyåret 2005, en investering på NOK 15 mill av totalt NOK 30 mill i Sense Technology og en investering på NOK 14 mill av totalt NOK 28 mill i T-VIPS. Sense Technology er i dag en ledende leverandør av kontrollsystemer for offshore boresystemer og har som ambisjon å bli en totalleverandør av integrerte boresystemer som effektiviserer boreoperasjonen og reduserer behovet for service selskaper offshore. T-VIPS utvikler og selger teknologi som muliggjør overføring av høykvalitets lyd – og bildesignaler over IP-nettverk. T-VIPS er OEM leverandør til Tandberg Television. Selvaag Capital (SC) Porteføljen på 375 millioner kroner hadde en samlet verdijustert avkastning på 17% i 2004. Shippingporteføljen hadde en verdijustert avkastning på 95%, mens enkelte unoterte selskaper samt venture- og private equity fondsandeler hadde flat eller negativ utvikling i 2004. Av investeringer som ble foretatt i fjor var en investering på 24 millioner kroner i Jøtul i juli 2004 den største. Det ble videre investert kr 34 millioner i ulike shippingprosjekter. Energi og sjøforsikringsselskapet NEMI (10% eid) er planlagt børsnotert i juni 2005. NEMI viser sterk vekst med god lønnsomhet. Livselskapet Silver har søkt om konsesjon med formål å forvalte fripoliser for seks hundre tusen eiere av fripoliser. De ledende livselskapene i Norge forvalter i dag pensjonsmidler som beløper seg til 50 milliarder kroner. Avkastningen som har blitt tilført fripolisene over tid har vært svært lav. Silver vil ha som målsetning å forvalte pensjonsmidlene bedre og mer kostnadseffektivt enn hva som er tilfellet blant de ledende aktørene i dag. Investeringsselskapet Fjellkraft (50% eid) er engasjert i utbyggingen av tre mindre vannkraftsprosjekter med en samlet forventet normalproduksjon på om lag 100 Gwh. For mer informasjon: Adm. Dir. Christian Thjømøe Tlf: 23 13 71 21 | Mobil: 90 54 05 98 | E-post: ct@selvaag.no

Multimedia

Multimedia