Undersøkelse viser økt børsaktivitet for 2004

UNDERSØKELSE VISER ØKT BØRSAKTIVITET FOR 2004 Finansmarkedet er igjen preget av optimisme. En undersøkelse gjort på vegne av Simonsen Føyen Advokatfirma DA, viser stor tro på at aktiviteten innen kapitalinnhenting og børsnoteringer vil ta seg kraftig opp neste år. Det finansielle klimaet er bedre, og et stort flertall aktører forventer flere introduksjoner og emisjoner på Oslo børs i 2004. I en undersøkelse gjennomført blant i underkant av 100 norske corporatemedarbeidere og aksjeanalytikere svarte 50 prosent. Hele 95 prosent av de spurte svarte ja på spørsmålet om man forventer flere børsintroduksjoner i 2004. Nær halvparten svarte at man vil se størst aktivitet innenfor IT- bransjen. Videre ser markedet en økning innenfor energi og industri. Kun 10 prosent av analytikerne forventer liten børsintroduksjonsaktivitet i 2004. Undersøkelsen viser videre at hele 60 prosent tror det blir flere selskaper på Oslo Børs i 2004 enn i 2003, og at hele 90 prosent forventer flere emisjoner neste år sammenlignet med i år. Simonsen Føyen satser sterkt på børs- og verdipapirrett. Markedsutviklingen, utsiktene og resultatene fra undersøkelsen tyder på at timingen er god. Verdipapirområdet blir et viktigere område for advokatfirmaets kunder. Problemstillingene er ofte komplekse, tiden er ofte knapp og det kan være vanskelig å holde oversikt. Simonsen Føyens børs- og verdipapirgruppe har som ambisjon å hjelpe kundene til å velge riktig rute i dette terrenget. Avdelingen ledes av advokat Tor G. Birkeland, tidligere leder for juridisk avdeling ved Oslo Børs, konstituert børsdirektør og medlem i lovutvalget som utredet ny lov for Verdipapirsentralen (VPS). Avdelingen drives som en faggruppe under corporate og skatt, og tar seg av alle problemstillinger som gjelder verdipapirhandel og transaksjoner i forbindelse med børshandel. Arbeidet krever høy fagkompetanse kombinert med et nært forhold til skattemiljøet i Simonsen Føyen og eksterne revisorer. Skatte- og avgiftsreglene får ofte avgjørende betydning for struktureringen av verdipapirtransaksjoner. Rettsområdet børs og verdipapirhandel krever også en stor organisasjon med kunnskap om de ulike bransjene hvor kundene opererer. Rådgiverne må forstå markedet den enkelte kunde er i for å kunne gi gode råd, i tillegg til å ha kunnskap om hvordan transaksjoner gjennomføres, både teoretisk og praktisk. Økt aktivitet Mens 2003 har vært et stille år hva angår børsnoteringer, viser Simonsen Føyens undersøkelse at markedet venter mer aktivitet i året som kommer. 67 prosent tror ikke det kommer utenlandske selskaper til Oslo Børs, noe som er i tråd med våre erfaringer. De viser at utlendinger i stor grad kjøper norske selskaper og tar dem av børs. Simonsen Føyen har i år særlig arbeidet med oppkjøp av børsnoterte selskaper, hvor også utlendinger har stått bak oppkjøpene. På innsiden Innsidespørsmål er et annet viktig område for advokatene i børs- og verdipapirhandelsenheten. Tusenvis av investorer må forholde seg til vår ganske ferske verdipapirhandellov som både omfatter primærinnsidere i børsnoterte selskap og datterselskaper. Primærinnsidere har bestemte plikter når de kjøper og selger aksjer i eget selskap, og mange overtrer loven uten å vite det. Verdipapirhandelloven kan komme til anvendelse selv om selskapet ikke er børsnotert. Simonsen Føyen overtok tidligere i år den forretningsjuridiske enheten i PricewaterhouseCoopers. Firmaet har lenge ønsket å styrke dette området og tar ved overtakelsen et stort sprang fremover i henhold til sin strategi, i tillegg til at det åpner opp for nye forretningsmessige muligheter. Målsetningen er å bygge opp Simonsen Føyen til et ledende forretningsjuridisk miljø i Norge. I dag har advokatfirmaet i underkant av 170 ansatte, hvorav 46 advokater innenfor området corporate/skatt. For mer informasjon kontakt: Advokat Tor G. Birkeland Marianne Smith Magelie Leder for børs- og verdipapir Markeds- og Telefon: 21 95 55 00 kommunikasjonsdirektør Mobil: 93 49 06 51 Telefon: 21 95 55 37 Tor.g.birkeland@simonsenfoyen Mobil: 92 26 13 32 .no Marianne.smith.magelie@simonsen foyen.no SIMONSEN FØYEN er et av Norges største advokatfirmaer og representerer et av de sterkeste juridiske rådgivningsmiljøer. Vår grunnleggende idé er å tilby juridisk spisskompetanse basert på inngående bransjekunnskap og industriell forståelse. www.simonsenfoyen.no Oslo, 01. desember 2003 SIMONSEN FØYEN ADVOKATFIRMA DA: UNDERSØKELSE OM FORVENTNINGER TIL 2004 Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk, hvorav i underkant av 50 norske corporatemedarbeidere og aksjeanalytikere i perioden svarte i perioden 18.11 til 21.11.2003. 1) Forventer du flere børsintroduksjoner på Oslo Børs i løpet av 2004 sammenlignet med 2003? § Nesten samtlige av de spurte forventer flere børsintroduksjoner i 2004 sammenlignet med 2003. o 95 % svarte ja o 5 % svarte nei 2) I hvilken bransje tror du vi vil se størst børsintroduksjonsaktivitet i 2004? § Opp mot halvparten tror vi vil se størst aktivitet innen IT bransjen. o 45 % svarte IT o 12 % svarte energi o 10 % svarte industri o 10 % svarte konsumvarer o 10 % forventer liten børsintroduksjonsaktivitet i 2004 o 3) Tror du det kommer nye utenlandske selskaper på Oslo Børs i 2004? § Et stort flertall tror ikke det kommer mye utenlandske selskaper på Oslo Børs i 2004. o 67 % svarte nei o 20 % svarte ja o 13 % svarte vet ikke 4) Tror du det blir flere eller færre selskapet på Oslo Børs i løpet av 2004 sammenlignet med 2003? § Godt over halvparten av de spurte tror det vil bli flere selskaper på Oslo Børs i 2004. o 60 % svarte flere o 23 % svarte færre o 17 % svarte ingen forskjell o 5) Hvis flere/færre: I hvilken bransje forventer du størst endringer i antall selskaper på Oslo Børs i løpet av 2004? § De fleste venter størst endringer innen IT bransjen. o 62 % svarte IT o 12 % svarte finans 6) Forventer du at utlendinger vil stå bak de fleste oppkjøp av børsnoterte selskaper i 2004? § Tre av fire tror det blir flest utenlandske oppkjøp av børsnoterte selskaper. o 78 % svarte ja o 15 % svarte nei o 7 % svarte vet ikke 7) Forventer du flere emisjonsaktiviteter på Oslo Børs i løpet av 2004 sammenlignet med 2003? § Neste alle de spurte forventer flere emisjonsaktiviteter i 2004. o 88 % svarte ja o 7 % svarte vet ikke o 5 % svarte nei 8) hvilken bransje tror du vi vil se størst emisjonsaktivitet i 2004 på Oslo Børs? § Over halvparten mener de fleste emisjonsaktivitetene vil komme innen IT bransjen. o 55 % svarte IT o 13 % svarte industri o 11 % svarte energi Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32328 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00300/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker