Kraftig resultatfremgang for Skanska i Norge

For første halvår i 2005 ble Skanskas resultat før skatt 203 millioner kroner, dvs en resultatmargin på 4,1%. Resultatet fordeler seg med 148 millioner kroner for entreprenørvirksomheten og 55 millioner kroner for Skanska Bolig. Total omsetning for Skanska i samme periode var 5,0 milliarder kroner (eksklusiv eliminering for internomsetning), hvorav 4,7 milliarder kroner i entreprenørvirksomheten og 601 millioner kroner i Skanska Bolig.

Skanska i Norge leverer nok et godt resultat. Det har vært en positiv utvikling innen alle forretningsområdene, men den sterkeste økningen har kommet innen anlegg. Sammenlignet med første halvår i 2004 økte den totale omsetningen med 28 prosent. I nominelle kroner var omsetningen i fjor på 3,9 milliarder kroner med et resultat før skatt på 159 millioner kroner. Bygg og anlegg Skanska har siste kvartalet vunnet flere store kontrakter både i bygg og anlegg. De store anleggskontraktene har bidratt til den sterke omsetningsveksten, og slik vært medvirkende til det gode resultatet. - Vi er tilfreds med dette halvårsresultatet, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad. – Dette bekrefter at Skanska Norge fortsetter den gode utviklingen vi er inne i og at vi er en foretrukket samarbeidspartner hos viktige aktører i det norske markedet. Det at Skanska har vunnet viktige kontrakter som senketunnelen i Bjørvika, to OPS-skoler for Oslo kommune samt inngått flere nye kontrakter med gjentagende kunder som Hydro og Aker, bekrefter dette. Overleveringen av OPS prosjektet Orkdalsvegen i Trøndelag tre måneder før tiden, har også bidratt til vår gode utvikling, legger Aarstad til. Bygg- og anleggsmarkedet har for tiden et høyt aktivitetsnivå med høy utnyttelse av kapasiteten i markedet. Vi har tro på at denne situasjonen vil vedvare dersom rammevilkårene blir lagt til rette for dette. I bygg er det en vekst i yrkesbyggsektoren, mens utviklingen i boligmarkedet flater ut noe etter en periode med sterk vekst. På regionsnivå varierer markedssituasjonen noe. I anlegg er det jevnt god aktivitet i offentlig sektor, mens det i privat sektor har vært en sterkere vekst. Samlet har dette gitt den positive veksten i anlegg. Ordreinngangen var i første halvår i år på 3,8 milliarder kroner. Ordrereservene utgjør per 30. juni 5,7 milliarder kroner. Skanska Norge er svært opptatt av Helse Miljø og Sikkerhet (HMS). Siste tolv måneder har vi hatt en H-verdi på 3,8. Dette er en indeks som brukes i næringen for måling av skader med fravær. Bolig Skanska Bolig oppnådde en omsetning på Nok 601 mill. i første halvår sammenlignet med Nok 566 mill. i samme periode i fjor. Tilsvarende var resultat før skatt Nok 55,2 mill. i første halvår i år mot Nok 58,9 mill. i fjor. Salgsgevinst ved salg av aksjer var inkludert i fjorårets resultat med Nok 12,4 mill. Fokus på kapitalrasjonalisering gir en økende avkastningen på sysselsatt kapital samtidig som den norske porteføljen av tomter for boligutvikling i år har økt med ca. 1.000 enheter til ca. 4.200 enheter. Skanska Bolig har 867 boliger i produksjon hvorav 88% er solgt. Skanska vil rendyrke satsingen og kompetansen innen boligutvikling i Norden, og Skanska Bolig inngår derfor fra nyttår i et nytt forretningsområde; Project Development Residential Nordic. - Sterkere bånd til boligutviklingsvirksomhetene i de øvrige nordiske landene øker mulighetene til å utvikle kompetansen til våre ansatte og å tilby konkurransedyktige boliger, sier administrerende direktør Pål Tronstad. Markedet i dag er godt og vi ser for oss fortsatt god etterspørsel i tiden fremover. Vi vil utnytte det handlingsrom et slikt marked gir til å utvikle boliger som gjør det mulig for vanlige folk å kjøpe et nytt hjem. Standardisering, kostnadseffektivitet og markedstilpasning er stikkord i denne forbindelse. Boligkonseptet Boklok er et eksempel som tilfredsstiller disse kriteriene. Vi har gjort noen strategiske grep som skal gjøre oss raskere i stand til å tilby våre kunder spennende boligkonsepter til fornuftige priser i fremtiden, avslutter Tronstad. Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av Skanska AB. I første halvår i år omsatte Skanska AB for 56,4 milliarder svenske kroner, med et resultat før skatt på 2,5 milliarder svenske kroner.

Multimedia

Multimedia