Norge er blitt litt mer ditt!

I en rapport som offentliggjøres i dag (29.05.2007) anbefaler Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom og Statsskog at 18 forsvarseiendommer, som til sammen utgjør i underkant av 4 000 dekar, sikres som offentlig eide friluftsområder.

Dette er tredje året på rad at en slik rapport legges frem. Totalt er nesten 20 000 dekar (om lag 2 857 fotballbaner), fordelt på 68 eiendommer over hele landet, sikret som friluftsområder for allmennheten.
Dette er eiendommer som tidligere var i Forsvarets bruk, hvor allmennheten før hadde ingen eller kun begrenset adgang. Unike naturperler, strandsoner og utkikkspunkt sikres på denne måten for det brede lag av folk i overskuelig fremtid.

Informasjon om de enkelte eiendommene, kart, bilder og den fullstendige rapporten finner du på http://www.skifte.no/friluftsliv

Fra forsvars- til friluftseiendom
Under Stortingets behandlingen av salget av Østre Bolærne i 2004 ba Stortinget om en oversikt over de forsvarseiendommer som skulle avhendes der allmennhetens muligheter for friluftsliv og kulturhistorie ble berørt. På denne bakgrunn samarbeider Skifte Eiendom med Direktoratet for naturforvaltning om å identifisere hvilke eiendommer som skal sikres i fortsatt offentlig eie, dels gjennom salg til DN, og dels gjennom salg til kommunene.

- Sett i en nasjonal sammenheng er det svært viktig at fantastiske friluftsområder som Flekkerøya sikres allmennheten, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for natur-forvaltning.

- Enkelte av disse eiendommene er alt åpnet for allmenn ferdsel. Andre eiendommer ryddes nå for piggtråd og adgang forbudt-skilt. På denne måten bidrar Skifte Eiendom og Direktoratet for naturforvaltning, sammen med en rekke kommuner, til å gjøre Norge litt mer ditt, uttaler direktør for Skifte Eiendom Roger Jenssen.

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker