Pressemelding: Hegra festnings fremtid i støpeskjeen

Pressemelding: Hegra festnings fremtid i støpeskjeen Oslo 23. april 2004 Nasjonale festningsverk har fått i oppgave å forvalte de festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte. Hegra festning er et viktig festningsverk i denne porteføljen. Nå ønsker Nasjonale Festningsverk å diskutere Hegra Festnings fremtid med sentrale lokale aktører. Møtet finner sted på mandag den 26. april, klokken 18.00 på Hegra Festning. Hegra festning skal ivaretas som et nasjonalt kulturminne og forholdene skal legges til rette for eksisterende og ny bruk. Festningens historie skal fortsatt være grunnpilaren for all aktivitet. Det er mange spennende aktiviteter som foregår på festningen i dag. Hensikten med dette møtet er å informere lokalbefolkningen og lokale aktører om de nye forutsetninger for virksomheten, samt de planer og ideer for fremtidig drift som er beskrevet i en rapport som fremlegges på mandagens møte. - " For å oppnå vår visjon om å skape levende festningsverk som huser aktivitet hele året, er vi helt avhengige av et godt samarbeid med dyktige lokale aktører. Ildsjeler, festningsvenner og den yngre generasjon er alle bidragsytere vi ønsker å lytte til " sier sjef for Nasjonale festningsverk Kristen Grieg Bjerke. Hegra festning fremstår som et anlegg som mange mennesker er stolte av og har et spesielt forhold til med utgangspunkt i de dramatiske vårdagene i 1940. Festningen er også en viktig ressurs for skoleverket og lokalsamfunnet, og skal i 2005 være Stjørdal kommunes sted for hovedmarkeringen av hundreårsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige. Hegra festning står også overfor en rekke utfordringer det er viktig å vurdere. Festningens fremtidige rammebetingelser, mulige inntekter, aktivitetsnivå og hvilke tilbud man skal ha på festningen er alle spørsmål det er viktig å finne svar på. Informasjonsmøte på mandag den 26. vil sette søkelyset på disse og en rekke andre problemstillinger. I panelet vil følgende personer sitte: Kristen Grieg Bjerke, sjef Nasjonale Festningsverk Johan Arnt Elverum, ordfører i Stjørdal Per Wold, formann i Hegra Festnings Venner Spørsmål rettes til: Kristen Grieg Bjerke 991 55 860 Hilde Herberg 916 88 558 Postboks 405 Sentrum Grev Wedels plass 5 0103 Oslo Telefon 815 20 720 Telefaks (+47) 23 09 32 64 post@skifte.no www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.