Barnekonvensjonen 20 år: Økt fokus på barn uten omsorg

Barn skal ikke oppleve å flytte mange ganger på grunn av omsorgssvikt. Barn som må flytte fra foreldrene sine skal ikke skilles fra søsken. Fattigdom alene er ingen årsak til at barna må skilles fra foreldrene sine. Dette er noen av de nye retningslinjene SOS-barnebyer legger frem for FN i forbindelse med Barnekonvensjonens 20- årsjubileum. FN anslår at 143 millioner barn verden over har mistet en eller begge foreldrene sine. Dette er også bakgrunnen for arbeidet med nye FN-retningslinjer, som skal være verktøy for FNs medlemsland i omsorgen for disse barna. Viktig vedtak – Det er på høy tid at FN vedtar egne prinsipper som beskytter de aller mest sårbare barna, de som er foreldreløse eller som må vokse opp utenfor egen familie, sier generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, Svein Grønnern. Barnekonvensjonen stadfester barns rett til en trygg oppvekst. Den ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989, og er ratifisert av alle land i verden bortsett fra USA og Somalia. I Norge er den nå en del av norsk lov. På 20-årsdagen ventes nye retningslinjer å vedtas som et tillegg til konvensjonen, noe som kan styrke rettighetene og forbedre livet til millioner av vanskeligstilte barn, deres familier og nærmiljø. I 2004 etterlyste FNs komité for barns rettigheter klare retningslinjer som skal hensyntas i omsorgen for de mest sårbare barna. Derfor har SOS-barnebyer ledet et samarbeid med flere internasjonale humanitære organisasjoner og FN-land, og nye retningslinjer ventes vedtatt 20. november. Samme dag som Barnekonvensjonen feires verden over. Familien i fokus I de nye retningslinjene prioriteres tiltak som gjør familien bedre i stand til å ta vare på barna sine. Å flytte et barn fra biologisk familie er siste utvei. Hvis dette likevel er løsningen skal det enkeltes barns behov og situasjon være førende for hva slags hjelp som tilbys. Noen eksempler på de nye retninglinjene: -Barn skal ikke oppleve å flytte mange ganger på grunn av omsorgssvikt -Barn som må flytte fra foreldrene sine skal ikke skilles fra søsken -Fattigdom alene er ingen årsak til at barna må skilles fra foreldrene sine -Barn under tre år bør fortrinnsvis vokse opp i et familiemiljø -Hvis det er til fordel for barnet skal det vokse opp i nærheten av biologisk familie slik at kontakt kan opprettholdes -Barn over 18 år skal få tilbud om videre oppfølging (ettervern) hvis det er behov SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, og forebygger at barn blir alene ved å styrke utsatte familier og bidra til utvikling av deres lokalsamfunn. SOS-barnebyer har i dag 500 SOS-barnebyer og totalt over 2000 prosjekter i 132 land over hele verden. 1,1 millioner barn og deres familier får hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. I 2009 markerer SOS-barnebyer 60 års internasjonalt arbeid innen barneomsorg.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Multimedia

Multimedia