Rekordresultat i SpareBank 1 Gruppen

• SpareBank 1 Gruppens resultat før skatt er MNOK 752,2 for 2005, og er det beste resultatet siden selskapet ble etablert i 1996. • Resultatet er en bedring på MNOK 421,5 i forhold til 2004. • Det sterke resultatet skyldes økte inntekter, god kostnadskontroll og resultatfremgang innenfor samtlige virksomhetsområder. • Resultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 32,9 % p.a. • Inntektsveksten i 2005 var på 10,2 % i forhold til foregående år.

SpareBank 1 Gruppen fikk i 2005 et resultat før skatt på MNOK 752,2 (330,7). Resultat før skatt i 4. kvartal ble MNOK 290,3 (141,6). Resultatet etter skatt ble MNOK 680,9 (267,3). ”Resultatet i 2005 er meget solid”, sier adm. direktør Gunn Wærsted. ”Resultatforbedringen skyldes god fremgang innenfor alle forretningsområder. Det er spesielt gledelig med den aktivitets- og salgsøkningen vi opplever på tjenestepensjonsområdet. Vi er ellers godt fornøyd med en samlet inntektsvekst på 10,2 % i forhold til året før. Det viser at SpareBank 1-alliansens distribusjonsmodell gir et godt grunnlag for kryssalg”. SpareBank 1 Livsforsikring: Meget godt resultat - også for kundene SpareBank 1 Livsforsikring AS fikk i 2005 et resultat før skatt på MNOK 235,6, mot MNOK 180 i 2004. Kundenes andel av resultat til fordeling økte med 23,5 % til MNOK 259. Verdijustert avkastning (ekskl. verdiendring på hold til forfall obligasjoner) og bokført avkastning for 2005 ble hhv. 9,2 % og 6,9 %. Selskapets risikobærende evne har en god utvikling, og bufferkapitalen var ved årsskiftet 9,2 % av de forsikringsmessige avsetningene. Salget av tjenestepensjonsprodukter knyttet til OTP har gått meget bra, og selskapet har i 2. halvår 2005 stått for drøyt 30 % av det totale nysalget i markedet. SpareBank 1 Skadeforsikring: Fortsatt lav skadeprosent og god drift SpareBank 1 Skadeforsikring AS leverte et resultat før skatt på MNOK 203,1 (121,3) i 2005. Skadeprosenten er bedret med 2,3 prosentpoeng ift. 2004, til 66,7 %, og kostnadsprosenten er redusert med 1,8 prosentpoeng til 20,2 %. Combined ratio i 2005 ble 86,9 (91,0). I 2005 lanserte selskapet en egen bilforsikring til LO-medlemmer, med 55.000 solgte forsikringer i løpet av 6 måneder. Bank 1 Oslo: Lønnsom vekst og lave tap Bank 1 Oslo AS oppnådde i 2005 et resultat før skatt på MNOK 192,3 (94,5). Rentenettoen i Bank 1 var på 2,03 % (2,07 %). Bankens driftskostnader har økt med 13,7 % siden 2004. Økningen skyldes i hovedsak nye kontoretableringer og høy salgsaktivitet. Vekst i utlån til personmarkedet siste 12 mnd er 18,7 %, mens den samlede utlånsvekst er 14,3 %. Bank 1 Oslo har inngått forlik med KPMG og Lloyds i Finance Credit-saken. Forlikene ga en utbetaling til Bank 1 Oslo på MNOK 83. Som følge av forlikene har banken tilbakeført 60,6 mill. kroner i inngang på tap. ODIN Forvaltning: Solide forvaltningsresultater – økte markedsandeler ODIN Forvaltning AS fikk et resultat før skatt på MNOK 146,4 (60,6) i 2005. Høy netto nytegning og positiv kursutvikling i aksjefondene medførte at forvaltningskapitalen økte med 13 mrd. kroner til 30,7 mrd. kroner. Markedsandel for aksjefond økte fra 17,3 % til 19,4 % i 2005. Alle egenforvaltede aksjefond hadde bedre avkastning enn de markedene de investerer i. ”2005 ble et resultatmessig rekordår for SpareBank 1 Gruppen. Det er imidlertid grunn til å minne om at tilbakeføringer av tap, historisk lave skadeprosenter og et meget godt aksjemarked er elementer som ikke kan forventes i et normalår. Det viktigste er dermed at den underliggende driften er sterkt forbedret og at kapitalsituasjonen i SpareBank 1 Gruppen nå er tilfredsstillende. Dette, i kombinasjon med SpareBank 1-bankenes sterke markedsposisjon, gir et godt grunnlag for videre lønnsom vekst ”, sier Gunn Wærsted. Oslo, den 17. februar 2006 Kontaktpersoner: Adm. dir. Gunn Wærsted, tlf. 950 45590 Info. dir. Thoralf Granerød, tlf. 918 30369 Finansdir. Kirsten Idebøen, tlf. 995 22503 (See attached file: Børs-og-pressemelding-SpareBank1Gruppen-årsregnskap-2005.pdf)

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Abonner

Dokumenter og linker