1. kvartal 2000

SpareBank 1 Nord-Norge med 101 mill kroner i resultat for 1. kvartal 2000, forvaltningskapitalen har passert 30 mrd kronerResultatet for 1. kvartal viser god ordinær bankdrift, økning i provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester, en kontrollert kostnadsutvikling, lave tap og lavt mislighold samt kontrollert utlånsvekst og moderat innskuddsvekst.

VÅR bank i Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge inngikk særskilt avtale med VÅR Gruppen ASA om overtakelse av den virksomhet som i dag utøves av VÅR bank i Nordland, Troms og Finnmark, og kundeengasjementer ble i den forbindelse overført medio mars 2000, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000.
Overtakelsen av VÅR Banks portefølje i Nord-Norge påvirker balansen pr 31.03.2000 med følgende størrelser:

Forvaltningskapital: 1 442 mill kroner
Brutto utlån: 1 440 mill kroner
Innskudd fra kunder: 232 mill kroner

Balanse-, resultat- og nøkkeltall pr 31.03.2000 er inkl overtakelse av VÅR bank.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er 30 564 millioner kroner pr 31.03.2000. For de siste 12 måneder er dette en vekst på 4 255 mill kroner, eller 16,2 %.

Utlån og innskudd
Brutto utlån for konsernet er pr 31.03.2000 på 26 935 millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en økning i utlån på 4 348 millioner kroner, eller 19,3 %. Innskudd fra kunder er på 14 998 millioner kroner. Økningen de siste 12 måneder er på 729 mill kroner, eller 5,1 %.

Egenkapital, kapitaldekning, ansvarlig lån
Kapitaldekningen er pr 31.03.2000 på 9,6 % av beregningsgrunnlaget. Ved årsskiftet var kapitaldekningen 10,58 %. Reduksjonen skyldes i hovedsak økning i beregningsgrunnlaget, fradrag for goodwill i forbindelse med overtaking av VÅR bank i Nord-Norge samt generell vekst i utlån.

Hovedstyret i banken har som følge av SpareBank 1 Gruppens kjøp av VÅR Gruppen ASA godkjent opptak av nytt ansvarlig lån i løpet av dette året.

Salg av aksjene i Fellesdata AS
Aksjonærene i Fellesdata AS har akseptert tilbudet fra EDB Business Partner ASA om kjøp av alle aksjene i selskapet. Forutsatt at alle betingelser blir oppfylt og tillatelse til kjøpet blir gitt, vil SpareBank 1 Nord-Norge, som eier 9,44 % av aksjene i selskapet, få en gevinst på 224 millioner kroner. Oppgjøret vil sannsynligvis skje i løpet av 2. kvartal 2000.

Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år, spesielt at inntektene fra banktjenester, fond og forsikring har økt. Det er gledelig at misligholds- og tapsnivået fortsatt er lavt og at det ikke er indikasjoner på et økende tapsnivå. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

<br>Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <br> <br>Tromsø, 27. april 2000 <br>SpareBank 1 Nord-Norge <br> <br>Kjell Kolbeinsen

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker