3. Kvartal 2001

· SpareBank 1 Nord-Norge med 271 millioner kroner i overskudd
pr 3. kvartal 2001
· God basisdrift, negativ utvikling i verdipapirmarkedene påvirker resultatet* For fullstendig rapport med talloppstilling, se vedlegg.

Underskudd i SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank1 Nord-Norge som eier 13 % av SpareBank 1 Gruppen AS, har bokført et underskudd på 42 millioner kroner som sin andel av det totale underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS. I fjor var underskuddet på 1 million kroner. Hovedårsaken til det svake resultatet for SpareBank 1 Gruppen AS er utviklingen i aksjemarkedene, som har gitt spesielt negative utslag for livsforsikringsvirksomheten. I tillegg har banken bokført realiserte og urealiserte tap på verdipapirporteføljen med 24 mill kroner.

Forvaltning, egenkapital og kapitaldekning
Konsernets forvaltningskapital er pr 30.09.2001 på 35 386 millioner kroner. I forhold til i fjor er dette en økning på 2 695 millioner kroner, eller 8,2 %. Kapitaldekningen er pr
3. kvartal 10,24 % av beregningsgrunnlaget.

Utlån
Brutto utlån til kunder er på 30 703 pr 30.09.2001, en økning i forhold til samme periode i fjor på 1 821 millioner kroner, eller 6,3 %. Veksten fordeler seg med 9,0 % i personmarked og 3,1 % i næringsliv og offentlig sektor.

Innskudd/sparing
Innskudd fra kunder er på 18 255 millioner kroner pr 3. kvartal i år. Økningen de siste 12 måneder er på 1 635 millioner kroner, eller 9,8 %, og den fordeler seg med 6,3 % økning i personmarkedet og 14,5 % økning i næringsliv og offentlig sektor.

Lave tap og kontrollert mislighold
Konsernet har et nettotap pr 3. kvartal på 64 millioner kroner som er 0,28 % av brutto utlån. Netto mislighold på lån og garantier er pr 30.09 2001 på 413 millioner kroner, eller 1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån.

Sterk vekst i nettbankbruk
SpareBank 1 Nord-Norge har nå ca 46 000 brukere av nettbank. Dette er en økning med ca 11 000 siden årsskiftet. Stadig flere ønsker å betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester. Hittil i år er det gjennomført 1,3 millioner betalingstransaksjoner via Banken på Internett. 80 % av alle girotransaksjonene betales via telefonbank, bedriftsnett og nettbank.

Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år til tross for den negative utviklingen i aksjemarkedene. Det er spesielt gledelig at resultatet fra konsernets basisdrift viser en positiv utvikling. Inntekter fra salg av innskudds-, plasserings- og forsikringsprodukter viser at både strategivalg og iverksettelse av tiltak gir resultater som er med på å øke bankens inntekter fra risikofrie områder.

Den generelt lavere vekst i økonomien internasjonalt, samt noen spesielt negative utviklingstrekk i enkelte bransjer, vil også få betydning for næringslivet i Nord-Norge, direkte og indirekte. Dette innebærer mulighet for økende tapsrisiko i næringslivsmarkedet, dog fra et svært lavt nivå i dag. Det er iverksatt tiltak for å sikre nødvendig fokus og oppfølging av denne økte risiko. Hovedstyret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For rapport med tabeller, følg linken

http://reports.huginonline.com/837523/95636.pdf

Eventuelt:
For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 77 62 20 94. <br> <br>Tromsø, 24. oktober 2001 <br>SpareBank 1 Nord-Norge <br> <br> <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker