Foreløpig tegningsresultat NONG: Betydelig overtegning i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge

Både fortrinnsrettsemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge ble avsluttet i går, torsdag 26. mai 2011 kl 1730 (norsk tid).

Den foreløpige opptellingen viser at SpareBank 1 Nord-Norge ved utløpet av tegningsperioden hadde mottatt tegninger for ca. 18,2 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. 14.326.445 nye egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 28 prosent. Samlet tegningsbeløp utgjør ca. 575 millioner kroner.

Også i ansatteemisjonen var det god interesse for å tegne i emisjonen. Foreløpig opptelling viser at de ansatte tegnet seg for i alt ca. 572 tusen nye egenkapitalbevis fordelt på 280 ansatte.  Samlet tegningsbeløp utgjør ca. 16,3 millioner kroner.

Ansatteemisjonen er en del av bankens planlagte rettede emisjon på inntil 150 mill kroner som kommer i tillegg til fortrinnsrettemisjonen.  Den rettede emisjonen påregnes først og fremst rettet mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Endelig tildeling av egenkapitalbevisene i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen forventes å bli vedtatt av Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge 1. juni 2011. Tildelingen vil gjennomføres i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 9. mai 2011. Endelig tegningsresultat vil bli offentliggjort som melding via Oslo Børs 1. juni 2011. Samme dag vil det i tillegg gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Betaling for egenkapitalbevisene er forventet å være 3. juni 2011, og børsnotering av de nye egenkapitalbevisene er forventet å være 9. juni 2011.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:  
Adm.dir. Hans Olav Karde: +47 901 51981
Viseadm.dir. Oddmund Åsen: +47 906 72 757
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes: +47 905 19 774

Tromsø, 27. mai 2011
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner