Innkalling til representantskapsmøte 29. mars 2011

Det innkalles til representantskapsmøte

tirsdag 29. mars 2011 kl 13.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 1/2011  Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2011  Årsoppgjøret 2010
sak 3/2011 Revisjonshonorar 2010 
sak 4/2011  Kontrollkomiteens melding
sak 5/2011 Erklæring vedrørende retningslinjer for avlønning av ledende ansatte 
sak 6/2011 Kjøp/pant egne egenkapitalbevis 
sak 7/2011 Fondsemisjon, splitt, fortrinnrettsemisjon, rettet emisjon, fullmakt til utstedelse av fondsobligasjoner og fullmakt til opptak  av ansvarlig lån.
sak 8/2011 Etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)           Hans Olav Karde
representantskapets leder            adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner