Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 25. mars 2014

Det innkalles til representantskapsmøte

Tirsdag 25. mars 2014 kl 13.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 1/2014  Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2014  Årsoppgjøret 2013
sak 3/2014 Revisjonshonorar 2013
sak 4/2014  Kontrollkomiteens melding
sak 5/2014 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
sak 6/2014 Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
sak 7/2014 Avvikling av regionstyrer
sak 8/2014 Sammenslåing av kontorer
sak 9/2014 Fullmakt til utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån

Saksdokumentene følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2013, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det ”nye” representantskapet er velkommen.

Den etterfølgende dag, onsdag 26. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.

Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene. Vel møtt!

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)     
representantskapets leder

Jan-Frode Janson     
konsernsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker