Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 26. mars 2012

Det innkalles til representantskapsmøte

Mandag 26. mars 2012 kl 15.00
På Spitsbergen Hotel Longyearbyen, Svalbard

Til behandling foreligger:
 
sak 1/2012  Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2012  Årsoppgjøret 2011
sak 3/2012 Revisjonshonorar 2011
sak 4/2012  Kontrollkomiteens melding
sak 5/2012 Retningslinjer godtgjørelser for ledende ansatte 
sak 6/2012 Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
sak 7/2012 Styrefullmakt - rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
 
Saksdokumentene følger vedlagt.
 
I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2011, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det "nye" representantskapet er velkommen.
Den etterfølgende dag, tirsdag 27. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.
 
Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene.  
Vel møtt!
 

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Jan-Hugo Sørensen (sign.)               Hans Olav Karde
representantskapets leder                adm. direktør
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker