Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 27. mars 2012

Det innkalles til representantskapsmøte

Tirsdag 27. mars 2012 kl 09.00
På Spitsbergen Hotel Longyearbyen, Svalbard


Til behandling foreligger:

sak   8/2012 Valg av tillitsvalgte
sak   9/2012 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak 10/2012 Styrefullmakt - rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Saksdokumenter følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2012, se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 26. mars invitert som observatører på dette møtet.


Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)               Hans Olav Karde
Representantskapets leder               adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker