Innkalling til valgmøte for grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Nord-Norge

Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Sparebanken Nord-Norge
 
mandag 12. februar 2007 kl 11.00 i Sparebankens festsal, 3. etg. 
Storgaten 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.         
Innregistrering fra kl 10.00.
 
Grunnfondsbeviseierne har tidligere valgt 16 medlemmer og 16 varamedlemmer til representant-skapet. Representantskapet vedtok på møtet 15.03.06 å redusere antall varamedlemmer fra 16 til 8. Etter de nye vedtektene er alle varamedlemmer på valg etter at regnskapet for 2006 er behandlet.
 
Ifølge "Forskrifter for grunnfondsbevis i sparebanker" går 1/4 av medlemmene ut ved loddtrekning hvert av de tre første årene, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.
 
På valg i år er 4 medlemmer og 8 varamedlemmer. Valgperioden er 4 år.   I tillegg skal det velges 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomitéen for grunnfondsbeviseierne.  Disse velges for en valgperiode på 2 år.  Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.
 
Stemmeberettigede er grunnfondsbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert grunnfondsbevis gir én stemme.
 
Grunnfondsbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og ha stemmerett ved valget eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema.  I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes, og man må melde seg til Sparebanken Nord-Norge, direksjonssekretariatet, postboks 6800, 9298 Tromsø, innen torsdag 8. februar 2007 kl 1500.
 
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
 
Etter at valgene er avviklet, vil adm. direktør Hans Olav Karde gi en orientering om Sparebanken Nord-Norge.
 
 
Med vennlig hilsen            
 
                                          
Sparebanken Nord-Norge  
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                                Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                                Adm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker