Konjunkturbarometer for Nord-Norge vår 2008 (pressemelding)

 
 
SpareBank 1 Nord-Norge presenterte i dag vårens utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Konjunkturbarometeret har denne gangen satt søkelys på sysselsettingsutviklingen fram mot 2018 basert på modellframskrivinger.
 
2007 ble et jubelår både for norsk og nordnorsk økonomi. God vekst i internasjonal økonomi førte til kraftig vekst i eksport av tradisjonelle varer. Mye tyder på at 2008 ikke blir et tilsvarende jubelår. Uroen i internasjonale finansmarked har tiltatt. Aksjekursene har falt mer enn 10 prosent i mange land. Det er særlig USA og Europa som vil merke tilbakeslag i den økonomiske utviklingen. Fra å ha hatt en vekstrate på ca 3 prosent de siste årene anslås den til å bli ned mot 1 prosent i 2008 og 2009.
 
-Generelt ser vi tegn på avtagende vekst i økonomien, men den store offentlige sektoren i landsdelen vil virke dempende på en konjunkturnedgang, sa administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge under fremleggelsen av Konjunkturbarometeret.
 
Nord-Norske ressurser mer verdifulle
Et annet viktig poeng er at ressursene våre ikke forsvinner med konjunkturene, selv om takten i bruken kan variere. Vi har en landsdel som er rik på ressurser: Våre Olje- og gassressurser har lav følsomhet for konjunkturer fordi det er lang tidshorisont i planleggingen. De marine ressursene er en del av verdens matvarekilde, og stigende matvarepriser holder prisen på fisk oppe. Samtidig spås proteiner å bli mangelvare globalt i framtiden, noe som støtter ytterligere opp om viktigheten til denne ressursen.
 
En annen viktig ressurs for oss her nord er naturopplevelser. Natur og opplevelser for betalingsdyktige segmenter er også lite følsomt for tilbakeslag i økonomien. I forlengelse av dette finner vi fornybar energi der det er betydelige muligheter økt produksjon.
 
Behov for arbeidskraft
Selv om veksten i økonomien er i ferd med å avta, er det med andre ord ikke mangel på muligheter som preger fremtidsbildet frem mot 2018. Det store spørsmålet blir om vi evner å mobilisere den arbeidskraften som trenges for å utnytte ressursene våre.
 
-Landsdelens behov for arbeidskraft vil stige i hele perioden fram til 2018, mens veksten i arbeidsstyrken stagnerer rundt 2011. Dette medfører at arbeidsledigheten i Nord-Norge vil holde seg lav, og at landsdelen får en vedvarende knapphet på arbeidskraft. Hvor stor mangelen blir, avhenger av vår evne til å ta i bruk ressurser som arbeidsledige, uføretrygdede og friske eldre personer. Mer arbeidskraft fra utlandet vil også kunne løse deler av vårt framtidige behov, forklarte Hans Olav Karde.
 
 
Vedlagt finnes Konjunkturbarometeret og Arenabilaget, samt et sammendrag av disse, i pdf-format. Det gjør også presentasjonene til administrerende direktør Hans Olav Karde og viseadministrerende direktør Oddmund Åsen. Disse også i pdf-format.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
Om Konjunkturbarometeret
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge høst 2007 er et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Rød Tråd og Norut Tromsø AS. Norut er ansvarlig for det faglige innholdet. Formålet med konjunkturbarometeret er å bidra med informasjon og kunnskap om næringslivet i Nord-Norge.
 
Tromsø, 14. mai 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.