KORR. - SpareBank 1 Nord-Norge - Foreløpig årsregnskap 2008

Et utfordrende bankår: Styrker basisdriften, men taper på finansuro

SpareBank 1 Nord-Norge presenterte i dag et foreløpig driftsresultat for 2008 på 493 mill kroner før skatt, men etter tap. Det er nøyaktig 400 mill kroner lavere enn resultatet for året før, noe banken sier seg fornøyd med i en tid med internasjonal finansuro og usikkerhet i markedet.
 
-SpareBank 1 Nord-Norge leverer et godt resultat for 2008, med tanke på de urolighetene finanssektoren er inne i. Vi har god underliggende bankdrift, og kan slå fast at vår bank er solid og med tilfredsstillende likviditet, sier adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Resultatet fra bankens basisdrift før tap i 2008 er på 760 mill kroner (resultat ekskl. verdipapirer, resultatandel SpareBank 1 Gruppen og badwill for BNbank ASA). Det er 51 mill kroner bedre enn for 2007.
 
-Det reduserte driftsresultatet er i stor grad påvirket av resultatføring av tap på verdipapirer som følge av finanskrisen, både i egen portefølje og gjennom redusert resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen, samt økte tapsavsetninger, forklarer Karde.
 
I tillegg er resultatet i konsernregnskapet påvirket av en inntektsført badwill tilknyttet overtakelsen av BNbank ASA (tidligere Glitnir Norge ASA). Banken har god kostnadsstyring, bankens kostnader økte med 0,9 prosent fra 2007 til 2008.
 
-SpareBank 1 Nord-Norge er en solid og robust bank også i tider med finansuro. Vi har en tilfredsstillende likviditetssituasjon, og har derfor bare i begrenset grad benyttet oss av myndighetenes ordning med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Vi tar likevel høyde for at vi vil delta i ordningen i 2009, avslutter adm. dir. Hans Olav Karde.
 
Her er nøkkeltallene for 2008 (samme periode 2007):
 • Driftsresultat før skatt på 493 mill kroner (893 mill kroner).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,1 % (18,1 %).
  • Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 4,09 (kr 10,00).
 • Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 760 mill (709 mill).
 • Hoveddelen av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer i handelsportefølje ble per 01.07.08 omklassifiert fra kategorien "Virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet" til kategorier som vurderes til amortisert kost.
 • Netto resultat fra finansielle investeringer siste kvartal er 27 mill kroner, hittil i år er det bokført tap på  - 84 mill kroner (Gevinst 201 mill kroner).   
 • Kostnadsutvikling under kontroll - kostnadsøkning på 0,9 % sammenlignet med 2007.
 • Tap på utlån: Netto tap på 183 mill kroner (17 mill kroner).
 • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 7,4 % (13,6 %). 
  • Personmarkedet   8,5 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt).
  • Bedriftsmarkedet 5,4 %.
 • Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 2,1 % (8,6 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,9 % (15,3 %).
 • Innskuddsdekning: 67,4 % (63,8 %).
 • Banken har god soliditet og har fortsatt tilfredsstillende likviditet
 • Forslag til kontantutbytte: kr 3,- per grunnfondsbevis
 • Det er avsatt kr 40 mill kroner til gavefond
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
Tromsø, 12. februar 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.