NONG - Endring og godkjenning årsoppgjør 2011

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har i møte 26. mars 2012 behandlet morbankens og konsernets regnskap for 2011.  Etter en endring i årsregnskapet til bankens datterselskap SNN Invest, besluttet hovedstyret å foreslå overfor bankens representantskap at årsregnskapet for morbanken og konsernet også endres ved at morbankens og konsernets resultat etter skatt for 2011 reduseres med 91 mill kroner.  Hovedårsaken til endringen er en ytterligere nedskrivning av konsernets eierandel i oljeselskapet Front Exploration AS (FrontX) med 85 mill kroner.

Samlet netto nedskrivning av konsernets investering i FrontX i 2011 utgjør etter dette 24 mill kroner.

Hovedstyret foreslo videre overfor bankens representantskap ikke å endre det tidligere foreslåtte kontantutbytte på kr 1,40 per EK-bevis.

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har etter ovenstående behandlet årsoppgjøret for 2011 den 26. mars 2012 og gjort følgende vedtak:

1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2011 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2011.

2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2011 fastsettes til kr 1,40 per egenkapitalbevis, totalt 92.692.581,80 kroner.  Det disponeres 15.997.730,03 fra utjevningsfondet som del av kontantutbyttet til egenkapitalbeviseierne

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per 26.03.12. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 27.03.12.

3. Netto avsetning til utjevningsfondet blir 76.238.809,75 kroner
 
4. Banken avsetter 121.278.426,22 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.  Dette fordeles som følger:

  • Bankens balanseførte gavefond                       38.469.750,00 kroner
  • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge   46.808.686,22 kroner
  • Gaver (disp av regionstyrene/adm dir):              36.000.000,00 kroner

    Hovedstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige disponeringer og tildeling av nødvendige fullmakter for gjennomføring av dette punkt.

5. Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.

6. Banken avsetter 145.854.683,21 kroner til Sparebankens fond.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Finansdirektør  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner