NONG - Godkjenning årsoppgjør

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 29. mars 2011 behandlet årsoppgjøret for 2010 og gjort følgende vedtak:

1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2010 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2010.

2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2010 fastsettes til kr 5,75 per egenkapitalbevis, totalt 102.994.419,75 kroner.
Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per 29.03.11. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 30.03.11.

3. Banken avsetter 103.100.117,29  kroner til utjevningsfondet

4. Banken avsetter 195.166.039,33 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.  Dette fordeles som følger:

· Bankens balanseførte gavefond     41.045.000,00 kroner
· Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge  124.121.039,33 kroner
· Gaver (disp av regionstyrene/adm dir):   30.000.000,00 kroner

Hovedstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige disponeringer og tildeling av nødvendige fullmakter for gjennomføring av dette punkt.

5. Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.
6. Banken avsetter 195.387.854,10 kroner til Sparebankens fond.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm. dir.  Hans Olav Karde; mob + 47 901 51981
Finansdirektør  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner