NONG - SpareBank 1 Nord-Norge styrker egenkapitalen

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår å gjennomføre emisjon på inntil 600 mill kroner gjennom:
 

  • Garantert fortrinnsrettemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på 450 mill kroner
  • Rettet emisjon på inntil 150 mill kroner

Bakgrunnen for forslaget om å styrke egenkapitalen er som følger:

 

  • Nye internasjonale regler for kapitaldekning endrer i betydelig grad beregningen av - og minimumskravene til - bankers soliditet.  SpareBank 1 Nord-Norge ønsker tidlig å sikre at konsernets kapitaldekning er i overensstemmelse med nytt regelverk.
  • Banken ønsker å befeste sin posisjon som ubestridt solid. 

Sammenlignet med per 31.12.2010 vil de planlagte emisjonene øke konsernets kjernekapitaldekning med om lag 1,3 prosentpoeng.

Fortrinnsrettemisjonen er garantert av et konsortium bestående av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Hedmark og Samarbeidende Sparebanker AS.

 

Den rettede emisjonen på inntil 150 mill kroner er i hovedsak planlagt gjennomført mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og konsernets ansatte samt medlemmer av Hovedstyret og regionstyrene.  Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er en allmennyttig stiftelse under etablering.  Stiftelsen har som hovedformål å være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Nord-Norge.

 

Den rettede emisjonen mot Sparebankstiftelsen vil skje på markedsvilkår.  Den rettede emisjonen mot ansatte vil skje med rabatt og bindingstid for videresalg i tråd med tidligere gjennomførte salg av egenkapitalbevis rettet mot ansatte.

 

SpareBank 1 Nord-Norge vil i tillegg gjennomføre fondsemisjon og splitt av bankens egenkapitalbevis.  Det vises i denne forbindelse til børsmelding publisert 9.2.2011 i forbindelse med offentliggjøring av konsernets foreløpig regnskap for 2010.

 

Arctic Securities og SpareBank 1 Markets representert ved Argo Securities og SpareBank 1 Nord-Norge Markets er tilretteleggere for de ovenfor nevnte transaksjoner.

Foreløpig tidsplan: 

29. og 30. mars 2011 Representantskapsmøter
30. mars 2011 Bankens egenkapitalbevis går eksklusive rett til utbytte
31. mars 2011 Bankens egenkapitalbevis går eksklusive rett til
tildeling av nye egenkapitalbevis i fondsemisjonen
5. april 2011 Nye egenkapitalbevis utstedt i fondsemisjon og splitt er gjennomført i VPS
5. mai 2011 Fastsettelse av betingelser og prising i emisjonene
6. mai 2011 Egenkapitalbevisene omsettes eksklusive
tegningsretter til fortrinnsrettsemisjone
12.-26. mai 2011 Tegningsperiode og handel i tegningsretter på Oslo Børs
31. mai 2011 Tildeling av nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen
7. juni 2011 Notering av de nye egenkapitalbevis utstedt i
fortrinnsrettsemisjonen på Oslo Børs

                                         
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm. dir.  Hans Olav Karde; mob + 47 901 51981
Finansdirektør  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker