NONG - Vedtak fondsemisjon, splitt og styrking av egenkapitalen, samt opprettelse av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Representantskapsmøtet i SpareBank1 Nord-Norge sluttet seg i møter den 29. mars og 30. mars til Hovedstyrets forslag om å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner på inntil 600 millioner kroner. Emisjonene vil bli delt i en tegningsrettsemisjon på om lag 450 millioner kroner og en rettet emisjon på om lag 150 millioner kroner. Tegningsperiode i tegningsrettsemisjonen ventes å være 12.-26. mai 2011.
 
Representantskapsmøtet vedtok også Hovedstyrets forslag om å gjennomføre fondsemisjon og splitt av egenkapitalbevisene. I fondsemisjonen vil tre eksisterende egenkapitalbevis gi rett til ett nytt egenkapitalbevis. Etter fondsemisjonen vil egenkapitalbevisene bli splittet i to, slik at ett egenkapitalbevis med pålydende på 50 kroner blir to egenkapitalbevis hver pålydende 25 kroner. Fondsemisjon og splitt vil bli registrert i VPS ca. 5. april 2011.

Representantskapsmøtet vedtok videre å etablere Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, en allmennyttig stiftelse med hovedformål å være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Nord-Norge. Stiftelsen skal motta en gave på i alt 154,5 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge.  Endelig etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge forutsetter Finanstilsynet godkjenning.

Den rettede emisjonen ventes i hovedsak rettet mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, samt bankens ansatte og medlemmer av bankens hovedstyre og regionstyrer. Emisjonen mot stiftelsen ventes å skje til markedskurs på emisjonstidspunktet, mens emisjonen til bankens ansatte og tillitsvalgte vil skje til rabattert kurs, men med bindingstid, i tråd med tidligere praksis og bankens ønske om å stimulere til eierskap av egenkapitalbevis hos de samme grupper. Hovedstyret har fått fullmakt også til å kunne rette deler av emisjonen mot andre investorer.

Emisjonene er avhengig av Finanstilsynets godkjennelse. Arctic Securities, Argo Securities og SNN Markets er tilretteleggere for transaksjonen, og advokatfirmaet BAHR er bankens juridiske rådgiver.

Datoene angitt i meldingen er indikative, og kan bli endret. Ytterligere informasjon om utbytte, fondsemisjon, splitt, tegningsrettsemisjon og rettet emisjon finnes på www.snn.no.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge
CFO  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774
Advokat Petter Høiseth; mob +47 415 05035

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner