NONG: Vilkår for fortrinnsrettemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN
 
Styret i SpareBank 1 Nord-Norge besluttet 5. mai 2011 at tegningskursen i den annonserte fortrinnsrettemisjonen på rundt 450 millioner kroner settes til 31,50 kroner per egenkapitalbevis, og at tegningskursen for ansatteemisjonen settes til 28,50 kroner per egenkapitalbevis.

Tegningskursen for fortrinnsrettemisjonen er 27,4 prosent lavere enn sluttkursen 4. mai som var siste handledag før fastsettelse av vilkårene og 22,5 lavere enn den teoretiske kursen eksklusive tegningsretter.

Eiere av NONG-egenkapitalbeviset per utløpet av 5. mai 2011, som registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 10. mai 2011, vil tildeles tegningsretter. Første noteringsdag, eksklusive tegningsretter, er dermed 6. mai 2011. Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge vil motta 3 tegningsretter for hvert 10 eksisterende egenkapitalbevis (0,30 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Det kreves en tegningsrett for å bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis.

Forventet tegningsperiode vil starte 12. mai 2011 kl 0900 og avsluttes 26. mai 2011 kl 1730.

Fortrinnsrettemisjonen
Tegningsrettene vil være omsettelige og forventet notert på Oslo Børs under tickeren "NONG T" fra og med 12. mai 2011 og til og med 26. mai 2011. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi.

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettemisjonen vises det til prospektet som forventes offentliggjort ca. 11. mai 2011.

I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen er det inngått avtaler om fulltegningsgaranti med SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS og andre garantister blant bankens største eksisterende eiere.

Fortrinnsrettemisjonen vil gi et brutto proveny på 451,4 millioner kroner. SpareBank 1 Nord-Norges utstedte eierandelskapital vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen bli forhøyet med 358,2 millioner kroner ved utstedelse av 14.329.659 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 25 kroner.

Ansatteemisjon
Ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge-konsernet, tillitsvalgte, medlemmer av hovedstyret og bankens regionstyrer vil få anledning til å tegne seg for et minimum tegningsbeløp på 10.000 kroner og maksimalt 100.000 kroner hver med bindingstid i tre år. Tegningskursen i ansatteemisjonen er 28,50 kroner per egenkapitalbevis, i samsvar med vedtaket i Representantskapet og tidligere praksis. Ansatteemisjonen gjennomføres parallelt med fortrinnsrettemisjonen.

Gjennom ansatteemisjonen vil SpareBank 1 Nord-Norges eierandelskapital bli forhøyet med inntil 80 millioner kroner ved utstedelse av inntil 2,8 millioner nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 25 kroner. I tidligere ansatte emisjoner har det blitt tegnet og tildelt egenkapitalbevis for rundt 20 millioner kroner.
Etter at både fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen er registrert i foretaksregisteret vil SpareBank 1 Nord-Norges eierandelskapital være minimum 1.522,4 millioner kroner og maksimum  1.622,6 millioner kroner, fordelt på minimum 62.095.187 millioner og maksimum 64.902.205 millioner egenkapitalbevis, hvert pålydende 25 kroner.

Som annonsert i børsmelding 1. mars 2011 vil SpareBank 1 Nord-Norge gjennomføre en rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge med brutto proveny på 150 millioner kroner, netto for provenyet i ansatteemisjonen. Den rettede emisjonen mot Sparebankstiftelsen vil skje på markedsvilkår.

Forventet tidsplanen for fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen:
Egenkapitalbevisene noteres eks. tegningsretter: 6. mai 2011
Tegningsretter tildeles på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto:      12. mai 2011
Første dag i tegningsperioden 12. mai 2011
Siste dag i tegningsperioden 26. mai 2011
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev 1. juni 2011
Innbetaling ved automatisk belastning av konto:                             3. juni 2011
Registrering i Foretaksregisteret ca. 8. juni 2011
Nye egenkapitalbevis utstedes: ca. 8. juni 2011
Børsnotering av de nye egenkapitalbevisene ca. 9. juni 2011
 
Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli publisert gjennom Oslo Børs' informasjonssystem. All informasjon om fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen vil være tilgjengelig på www.snn.no.                                                                        
Arctic Securities, Argo Securities og SpareBank 1 Nord-Norge Markets er tilretteleggere for fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen. Advokatfirmaet BAHR er bankens juridiske rådgiver.

Tromsø, 5. mai 2011

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Finansdirektør  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774
Advokat Petter Høiseth; mob +47 41 50 50 35

Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og om lag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

DISCLAIMER
These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan.

The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered under applicable law or exempt from registration. The Savings Bank does not intend to register any portion of the offer in the United States or to conduct a public offer of securities in the United States. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.

FORWARD LOOKING STATEMENTS
This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 Nord-Norges's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner