Rekordresultat for SpareBank 1 Nord-Norge i 2006 941 millioner kroner i overskudd

2006 var et meget godt bankår for SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig regnskap viser et driftsresultat før skatt på 941 mill kroner. Dette er 212 mill kroner eller 29 % bedre enn det gode resultatet banken hadde i 2005.

Gode økonomiske rammebetingelser i Nord-Norge, økte inntekter, god kostnadskontroll, lave tap og god innsats fra engasjerte og dyktige medarbeidere har gjort det mulig i 2006 å oppnå det beste årsresultatet noensinne. Et betydelig bidrag fra bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS bidrar også til det gode resultatet.
 
-Vårt gode resultat henger nøye sammen med at Nord-Norge siden høsten 2003 har vært inne i en høykonjunktur. Det meste av næringslivet i landsdelen har høy og til dels full kapasitetsutnyttelse og arbeidsledigheten har i 2006 vært historisk lav. Dette påvirker SpareBank 1 Nord-Norge både gjennom økt investeringslyst, lavere tap og færre tapsutsatte engasjement, sier administrerende direktør Hans Olav Karde.
 
Overskuddet for 2006 gir en avkastning på egenkapitalen med 23,7 % mot 20,5 % for året før.  Forvaltningskapitalen er per 31.12.06 på 54 895 mill kroner, og den økte med 12,9 % sammenliknet med utgangen av 2005. Det foreslås et kontantutbytte på kr 10,- per grunnfondsbevis. Hovedstyret foreslår også en utbytteemisjon hvor grunnfondsbeviseierne får anledning til å velge mellom kontantutbytte og nye grunnfondsbevis.
 
Konsernet har i 2006 nådd de viktigste strategiske målene som hovedstyret har trukket opp for kjernekapitaldekning, avkastning på egenkapital og effektivitet. Hovedstyret er meget tilfreds med resultatet for 2006.
 
Banken ønsker å fortsette sitt samfunnsengasjement med støtte til ulike formål innenfor kunnskap og kultur i landsdelen, og her er det foreslått å avsette 104 mill kroner til gavefondet.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
Tromsø, 7. februar 2007
for Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
Fullstendig rapport inklusive tabeller, samt presentasjon av rapporten, kan lastes ned fra følgende linker:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.