SpareBank 1 Nord-Norge - Foreløpig regnskap for 2003

SpareBank 1 Nord-Norge i 2003: Overskudd på 273 mill kroner, god bankdrift, men økte tap.

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2003 som viser god underliggende bankdrift, men økte tap i forhold til 2002.
 
Det foreløpige regnskap for 2003 viser et overskudd på 273 mill kroner etter tap, men før skatt.  Dette er en bedring på 115 mill kroner i forhold til i fjor.  Det er satt av 318 mill kroner til tap, en økning på 73 mill kroner i forhold til 2002. Avsetninger til tap finner i hovedsak sted innen marin sektor. Konsernets balanse viser en total forvaltning på 40,9 mrd kroner.
 
Banken har hatt betydelig vekst innen spareområdet, innskuddene økte med  ca 1,5 mrd kroner og det ble solgt  spareprodukter for 358 mill kroner. Utlånsveksten er på totalt 9,8 %, sterkest er den i personmarkedet med hele 15,5 % i forhold til 2002.  Banken har økt effektiviteten blant annet gjennom frivillig nedbemanning på 107 årsverk.
 
I hovedstyrets beretning går det fram at banken er godt posisjonert til å ta aktivt del i utfordringer og muligheter i landsdelen.  Banken er også i en sunn økonomisk og finansiell stilling der kapitaldekningen har økt fra 9,99 % i 2002 til 11,82 % pr 31.12.03.  Herav utgjør kjernekapitalen 9,03 %. Avkastningen på egenkapitalen er for 2003 på 9,04 % etter skatt.
 
Utbytte pr grunnfondsbevis er foreslått til kr 14,-.  Endelig vedtak fattes av Forstanderskapet i møte 24. mars i år.
 
Mer detaljert opplysninger om ulike områder ved konsernets drift finnes i vedlagte tallmateriale.
 
Foreløpig Årsregnskap for 2003:
 
Presentasjon:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tromsø, 4. februar 2004 <!-- hugin-supplied --><br> Sparebanken Nord-Norge <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Kjell Kolbeinsen <!-- hugin-supplied --><br> informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner