SpareBank 1 Nord-Norge - Godkjent prospekt og start av tegningsperiode

IKKE FOR DISTRIBUSJON, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG ELLER JAPAN
 
Finanstilsynet har i dag godkjent prospekt i forbindelse med (i) en garantert fortrinnsrettsemisjon på 33.104.494 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 22,65 per egenkapitalbevis og (ii) en ansatteemisjon på opptil 1.428.571 egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 21,00 per egenkapitalbevis.
 
I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen er det inngått avtaler om fulltegningsgaranti med SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og andre garantister blant bankens største eksisterende eiere. Garantikonsortiet garanterer for at alle egenkapitalbevisene i fortrinnsretts-emisjonen blir tegnet, men ikke for innbetaling av tegnede og tildelte egenkapitalbevis. Det vises til prospektets avsnitt 4.2.12 for nærmere informasjon om garantikonsortiet.
 
Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge per 9. september 2013 vil motta 0,5 tegningsretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Det kreves en tegningsrett for å bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
 
Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge per utløpet av 9. september 2013, som registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 12. september 2013, vil tildeles tegningsretter. De nye egenkapitalbevisene kan tegnes av investorer som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller i andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling. Se nærmere informasjon i prospektet under «Viktig informasjon» og i avsnitt 4.2.7.
 
Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil være notert på Oslo Børs med ticker NONG T i tegningsperioden. Tegningsrettene forventes å ha en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis eller som ikke er solgt innen tegningsperiodens utløp, vil bortfalle og dermed miste sin verdi.
 
Tegningsperioden vil starte 13. september 2013 kl 09:00 og avsluttes 27. september 2013 kl 16:30. 
 
Fullstendig informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen, herunder informasjon om risikofaktorer, finnes i prospektet. 
 
Prospektet vil være tilgjengelig på bankens og tilretteleggernes hjemmesider: www.snn.no, www.arcticsec.no og www.sb1markets.no. Fysiske eksemplarer av prospektet kan fås ved henvendelse til SpareBank 1 Nord-Norge eller en av tilretteleggerne.
 
Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge Markets er tilretteleggere for fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen.
 
Tromsø, 12. september 2013
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774
 
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner