SpareBank 1 Nord-Norge - regnskap 3. kvartal 2008: Internasjonal finansuro preger 3. kvartal

SpareBank 1 Nord-Norge presenterte i dag et driftsresultat før skatt, men etter tap, på 375 mill kroner. Det er 261 mill kroner lavere enn på samme tid i fjor.

-Det er finansuroen, med påfølgende tap på finansielle investeringer, som trekker ned resultatet, forklarer adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Det går fram av tallene at selve bankdriften går godt. Før tap har banken nemlig et resultat på 555 mill kroner, som er 47 mill kroner bedre enn på samme tid i fjor.
 
God tilgang på likviditet
Til tross for tap på finansielle investeringer er SpareBank 1 Nord-Norge en robust og solid bank. Selv om finansuroen har fortsatt også i 3. kvartal 2008, har bankens tilgang på likviditet vært tilfredsstillende i hele perioden. Innskuddsdekningen var ved utgangen av tredje kvartal 63,8 prosent, mot 61,9 prosent per 3. kvartal i fjor.
 
-Vi har gode forutsetninger for å takle urolighetene i finansmarkedet. Dette understrekes av at vi nylig kjøpte Glitnir Bank sammen med de andre SpareBank 1-bankene uten tilførsel av ny kapital, sier Karde.
 
Her er nøkkeltallene for 3. kvartal 2008:
 • Driftsresultat før skatt på 375 mill kroner (636 mill kroner).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 7,8 % (17,4 %).
  • Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 5,56 (kr 7,28).
 • Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 555 mill (508 mill).
 • Hoveddelen av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer i handelsportefølje er per 01.07.08 omklassifiert fra kategorien "virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet" til kategorier som vurderes til amortisert kost.
 • Ytterligere netto tap på finansielle investeringer siste kvartal - 56 mill kroner, hittil i år - 111 mill kroner.  (Gevinst 137 mill kroner). 
 • Kostnadsutvikling under kontroll  - kostnadsøkning på 1,1 % sammenlignet med 2007.
 • Tap på utlån: Netto tap på 69 mill kroner (9 mill kroner).
 • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 8,5 % (11,4 %). 
  • Personmarkedet   8,9 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt).
  • Bedriftsmarkedet 7,7 %.
 • Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 3,0 % (11,4 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (9,0 %).
 • Innskuddsdekning: 63,8 % (61,9 %).
 • Banken har god soliditet og har fortsatt tilfredsstillende likviditet til tross for urolighetene i finansmarkedene.
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).
 
Tromsø, 28. oktober 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.