SpareBank 1 Nord-Norge - Regnskap per 1. kvartal 2012

STOR AKTIVITET I FØRSTE KVARTAL
SpareBank 1 Nord-Norge har god fart og leverer et godt resultat i første kvartal 2012. Soliditeten til banken er meget god. 

- Det er stor aktivitet i markedet og utlånsveksten er stor i første kvartal. Utlånsveksten siste 12 mnd til bedriftsmarkedet var på 12,8 prosent mot 4,1 prosent i samme periode i fjor. Utlån til personmarkedet vokste med 8,9 prosent, mot 7 prosent de tre første månedene i fjor, uttaler adm.direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.   

Driftsresultat før skatt per 1. kvartal 2012 er på 232 mill kroner. Resultatet for samme periode i 2011 var 381 mill kroner. Fjorårsresultatet påvirkes av en bokført verdiøkning av aksjebeholdning i FrontX med 189 mill kroner. Den underliggende bankdriften er tilfredsstillende og viser et resultat før tap på 125 mill kroner, 24 mill kroner lavere enn per tilsvarende kvartal i 2011. 

Innskuddsdekningen er på 77,9 prosent mot 79,4 prosent ved utgangen av første kvartal 2011. Konsernet har meget god soliditet med en kjernekapitaldekning (konsern) på 11,6  prosent (10,7 prosent) og totalkapitaldekning på 12,4 prosent (11,7 prosent). SpareBank 1 Nord-Norge har fortsatt tilfredsstillende likviditet.

-Dette viser at konsernet er meget solid og godt rustet til å møte markedet og myndighetenes krav til soliditet, sier Karde. 

Egenkapitalavkastning etter skatt endte på 12,1 prosent (23,3 prosent for samme periode i 2011). Resultat per egenkapitalbevis (konsern) er kr 1,23 (2,41).

Konsernets netto tap på utlån per 1. kvartal 2012 utgjør 42 mill kroner. Netto tap fordeler seg med 43 mill kroner fra bedriftsmarkedet og 1 mill kroner fra personmarkedet.  Av tapene innenfor bedriftsmarkedet utgjør 31 mill kroner tap på ett enkeltengasjement.

- SpareBank 1 Nord-Norges autoriserte rådgivere har gjennom høy kundeaktivitet bidratt til utlånsvekst i person- og bedriftsmarkedet. Banken bidrar med dette til den positive utviklingen i landsdelen og er i posisjon til å bidra til ytterligere vekst framover. Samtidig skaper hard konkurranse press på bankens rentemargin, noe som gjør det fortsatt viktig å holde fokus på kostnader innenfor distribusjon og bemanning, uttaler Karde. 

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat, side 1. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 26. april 2012
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

 

Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.