SpareBank 1 Nord-Norge - Resultat per 3. kvartal 2009: Meget godt resultat og god kostnadskontroll

SpareBank 1 Nord-Norge presenterer i dag et driftsresultat før skatt per 3. kvartal 2009 på 671 mill kroner før skatt. Dette er det beste kvartalsresultatet noensinne og representerer en resultatforbedring på 296 mill kroner i forhold til samme periode i fjor.

- Årsaken til det gode resultatet er blant annet at finansielle investeringer bidrar med et resultat på 269 mill kroner mot et negativt resultat på 111 mill kroner per 3. kvartal i fjor.  Når det gjelder inntekter fra salg av produkter og tjenester til våre kunder, ligger dette på samme nivå som i 2008, sier adm. direktør Hans Olav Karde.  Det er også verdt å merke seg at kostnadene er under kontroll med en reduksjon på 3,9 % sammenlignet med 2008.
 
Tallene for 3. kvartal viser en god underliggende drift og lave tap på utlån når en tar hensyn til den makroøkonomiske situasjonen.
 
- Utlånsveksten i personmarkedet har tatt seg opp.  En innskuddsdekning på 69,3 % forteller at kundene har tillit til banken som er solid.  Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 15,8 % mot fjorårets 7,8 % avslutter Karde.
 
Her er hovedtrekkene i regnskapet (samme periode 2008):
 • Driftsresultat før skatt per 3. kvartal på 671 mill kroner (375 mill kroner).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 15,8 % (7,8 %).
  • Resultat per egenkapitalbevis hittil i år (morbank); kr 10,51 (kr 5,56).
 • Fortsatt god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 543 mill kroner (555 mill).
 • Samlet resultatbidrag fra konsernets datterselskap hittil i år på 19 mill kroner.
 • Netto resultat fra finansielle investeringer er 269 mill kroner (- 111 mill kroner).        
  • Resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 139 mill kroner (49 mill kroner). 
  • Inntektsført amortisering av netto mindre verdi i forbindelse med oppkjøp av BNbank ASA 6 mill kroner.  Resultatbidrag BNbank per 3. kvartal 18 mill kroner.  Andel resultat i SpareBank 1 Boligkreditt; 9 mill kroner.
  • Bokført netto gevinst på bankens aksjeportefølje utgjør 34 mill kroner.
  • Bokført gevinst rentebærende portefølje (inklusive tilknyttede derivatforretninger); 23 mill kroner.
  • Inntekter fra øvrig valuta og finansielle derivater og eiendeler utgjør 34 mill kroner. 
 • Kostnadsutvikling under kontroll, reduksjon på 28 mill kroner eller 3,9 % sammenlignet med 2008. Kostnadsprosent 46,2 % (62,0 %).
 • Lave tap på utlån hensyntatt den makroøkonomiske situasjonen: Netto tap på 141 mill kroner (69 mill kroner).
 • Utlånsveksten tar seg opp i personmarkedet.  Samlet utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 5,6 % (9,0 %). 
  • Personmarkedet 8,8 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt).
  • Bedriftsmarkedet - 0,9 %.
 • Regnskapet viser en utlånsreduksjon siste 12 måneder på 2,0 % (3,0 %).
 • Fortsatt meget god innskuddsutvikling: Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,6 % (6,1 %).
 • Innskuddsdekning: 69,3 % (63,8 %).
 • Banken har god soliditet med en kjernekapitaldekning (konsern) på 10,1 % (9,3 %).
 • Fortsatt tilfredsstillende likviditet.
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
Tromsø, 29. oktober 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.