SpareBank 1 Nord-Norge - Valgmøte for grunnfondsbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbeviseiernes valg av representanter til forstanderskapet
 
tid:       onsdag 15. februar 2006 kl 11.00
sted:    Sparebankens festsal, Storgaten 65, Tromsø, 3. etg.
            Inngang fra Fr. Langesgt.
            Registrering fra kl 10.00
 
Forstanderskapet i Sparebanken Nord-Norge består av 40 medlemmer og 40 varamedlemmer, hvorav grunnfondsbeviseierne velger 16 medlemmer og 16 varamedlemmer. I følge Forskrift for grunnfondsbevis i sparebanker, går 1/4 av medlemmene ut ved loddtrekning hvert av de tre første årene, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.
 
På valg i år er 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.  Dessuten er det suppleringsvalg for 1 medlem for 2 år og 1 varamedlem for 3 år.  I tillegg skal det velges 1 medlem og 2 varamedlemmer til valgkomitéen for grunnfondsbeviseierne.  Disse velges for en valgperiode på 2 år.  Valgkomitéens innstilling kan fås ved henvendelse til banken.
 
Grunnfondsbeviseiere som vil delta på møtet og ha stemmerett ved valget, må melde dette skriftlig på tilsendt skjema til Sparebanken Nord-Norge, direksjonssekretariatet, postboks 6800, 9298 Tromsø, innen fredag 10. februar 2006 kl 15.00.
 
Tromsø, 1. februar 2006
 
Torvall Lind
Forstanderskapets leder

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner