SpareBank 1 Nord-Norge - Vedtak - Fondemisjon og splitt av bankens grunnfondsbevis

Utdrag av
 
Protokoll fra forstanderskapsmøte 17. mars 2005
 
Den 17. mars 2005 kl 09.00 ble det avholdt møte i forstanderskapet i Sparebanken Nord-Norge under ledelse av forstanderskapets leder Torvall Lind.  Møtet fant sted i bankens lokaler i Tromsø.
 
Det var møtt frem 34 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis:
 
.............
 
Til behandling forelå under:
 
 
Sak 8/2005   Vedtektsendringer -  Fondsemisjon og splitt av bankens  grunnfondsbevis - 2. gangs behandling
 
 
I forstanderskapets møte 16. mars d.å. ble det under sak 5/2005 fremlagt forslag om vedtak :
 
 
1. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon.
 
Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 131.940.400  fra NOK 659.701.800  til NOK 791.642.200  ved overførsel av samme beløp fra utjevningsfondet, og emisjonen gjennomføres ved utstedelse av 1.319.404 nye grunnfondsbevis (fribevis).
 
Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 131.940.400  fra utjevningsfondet.
 
De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 100,- og emisjonen skjer til pari kurs.
 
Det utstedes totalt 1.319.404  nye grunnfondsbevis à kr 100, ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak.
 
Grunnfondsbeviseiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviseierne. Salget vil skje i markedet etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviseier da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.
 
De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.
 
De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2005, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
 
 
2.  Splitt av bankens grunnfondsbevis
 
Etter gjennomføringen av fondsemisjonen i vedtakets pkt.1. splittes grunnfondsbevisenes pålydende i 2 slik at pålydende nå skal være kr 50. Antall bevis vil etter splitten av grunnfondsbevisene i 2 utgjøre samlet 15.832.844.
 
 
3. Endring av vedtektenes  §2-1, 4. ledd.
På bakgrunn av ovenstående foreslås bankens vedtekter § 2-1, 4. ledd  endret fra:
 
" Sparebankens grunnfondsbeviskapital i hht foranstående ledd  utgjør kr 659.701.800  fordelt på 6.597.018  grunnfondsbevis à kr 100 fullt innbetalt"
 
til:
 
"Sparebankens grunnfondsbeviskapital i hht foranstående ledd utgjør kr 791.642.200  fordelt på 15.832.844  grunnfondsbevis à kr 50,- fullt innbetalt."
 
 
 
Vedtak:  Forstanderskapet vedtar det fremlagte forslag til vedtak og vedtektsendring.
 
Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for gjennomføringen, dog  tidligst etter at disse er godkjent av Kredittilsynet.
 
           

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner