SpareBank 1 Nord-Norge: Regnskap 2012

Sterk vekst i Nord-Norge og styrket posisjon for landsdelens egen bank

  • Meget god utvikling i mulighetenes landsdel
  • Meget høy utlånsvekst for SpareBank 1 Nord-Norge med 11% i PM og 13% i BM. SpareBank 1 Nord-Norge øker sin markedsandel
  • Netto utlånstap på 195 millioner mot 101 millioner året før. Kan knyttes til store enkeltengasjement
  • Resultat før skatt på 767 millioner, mot 682 millioner året før
  • EK-avkastning etter skatt på 9,0 % mot 8,5 % året før
  • Tilfredsstillende soliditet og meget god likviditet, men økte myndighetskrav krever tilpasning
  • Landsdelens utvikling gir gode muligheter for videre vekst, forutsatt at den er lønnsom

Vi ser en utvikling i landsdelen som vi ikke har sett tidligere. Landsdelens næringsliv er i god utvikling og husholdningsøkonomien bedre enn noen gang. Det er tiltakende vekst i folketallet og sterk vekst i sysselsettingen.

- Nord-Norge er preget av et høyt aktivitetsnivå, vekst og optimisme. Ressursgrunnlaget for videre vekst og utvikling er bredt og mangfoldig. Samtidig som det er sterk vekst i landsdelen, blir bankene pålagt økte kapitalkrav. Nasjonale og internasjonale banker har allerede meldt om kapitalrasjonering. SpareBank 1 Nord-Norge vil gjennomføre nødvendige tiltak for å fortsatt være aktiv i utviklingen av landsdelen, uttaler konsersjef Jan-Frode Janson.

- Det er svært gledelig å se at stadig flere privatpersoner og bedrifter velger oss som sin bankforbindelse. Utlånsveksten var svært god i 2012 med 12,9 prosent i bedriftsmarkedet og 11,0 prosent i personmarkedet. Dette er godt over den totale veksten for norske husholdninger og foretak og viser at SpareBank 1 Nord-Norge tar markedsandeler, utdyper konsernsjef Janson.  

Nordnorske husholdninger sparer stadig mer. Innskuddene til personkundene økte hele  8,8 % i 2012, noe som er høyere enn den nasjonale veksten.

SpareBank 1 Nord-Norge er tilstede der kundene bor, gjennom et kontornett som er bygd opp gjennom generasjoner. Kunden har tilgang til det ypperste av produkter og teknologi, muliggjort av den sterke nasjonale alliansen vi er del av. Kundene har fått utvidet og enklere tilgjengelighet til banken gjennom økte åpningstider, moderne og enkle selvbetjeningsløsninger og et moderne kundesenter.

Landsdelens egen bank skaper og legger igjen verdier i lokalsamfunnet, gjennom å ha landsdelen som største eier. Samfunnsregnskapet for 2012 viser at over 72 millioner kroner ble tildelt til samfunnsnyttige formål, fordelt på kultur, idrett og kunnskap.

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat, side 1. Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes, tlf.905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 7. februar  2013

for SpareBank 1 Nord-Norge
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør


Om SpareBank 1 Nord-Norge:

SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle  tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen.

Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder.

Banken er representert gjennom 73 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

SpareBank 1 Nord-Norge har i tillegg en datterbank i Russland med kontorer i Murmansk og St. Petersburg. 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.