SpareBank 1 Nord-Norge: Resultat 1. kvartal 2011

Meget godt resultat og god soliditet

Kvartalsregnskapet som legges frem i dag viser et overskudd før skatt på 381 mill kroner.

Det har vært en betydelig innskuddsvekst på 11 % siste 12 måneder.

Satsingen mot offentlig sektor har også gitt gode resultater med en innskuddsvekst på hele 18 %.

- Kompetanse, gode løsninger og gode betingelser har vært avgjørende for at vi har styrket vår posisjon i dette markedet, uttaler adm.dir. Hans Olav Karde.

Konsernets basisdrift i første kvartal 2011 er på linje med fjoråret og viser et resultat før tap på 149 mill kroner.  Dette er 4 mill kroner bedre enn for 1. kvartal 2010 (justert for engangseffekt vedr AFP i 2010).

Tapene er på et meget lavt nivå med netto tap på kun 10 mill kroner som er 11 mill kroner lavere enn for samme periode året før.

Banken har god soliditet med en kjernekapitaldekning på 10,7 %.

Samlet resultatbidrag fra konsernets datterselskaper ble 195 mill kroner før skatt som er en sterk forbedring sammenlignet med første kvartal 2010.

Bankens betydelige resultatforbedring sammenlignet med samme periode i fjor kan i all hovedsak tilskrives inntekstsføring av verdiregulering av aksjebeholdning i SpareBank1 Nord-Norge Invest AS tilknyttet Front Exploration AS.

 - Vi er svært fornøyde og våre medarbeidere har grunn til å være stolte over resultatet som i dag presenteres. Våre rådgivere har vært aktive i markedet og møtt flere person- og bedriftskunder enn noen gang tidligere. I tillegg er våre rådgivere i sluttfasen av et krevende kompanseløft og omstilling som ytterligere vil styrke kundenes opplevelse av SpareBank1 Nord-Norge som rådgiverbanken sier Karde.

Det er i 1. kvartal gjennomført fondsemisjon og splitt av bankens EK-bevis. Bankens representantskap har vedtatt å styrke bankens egenkapital gjennom emisjoner med inntil 600 mill kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge med sin visjon "For Nord-Norge", kan vise til at ca 90 % av resultatet blir i landsdelen. Banken har 74 kontorer i Nord-Norge og på Svalbard.

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat, side 1. Eventuelle spørsmål rettes til adm.direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51981 eller viseadm.direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no


Tromsø, 28. april 2011
for SpareBank 1 Nord-Norge


Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør


Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.