SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 30.06.03.  Konsernet har et overskudd på 128 mill kroner etter tap, men før skatt.  For samme periode i fjor var resultatet 242 mill kroner.  Resultatet for 1. halvår i år preget av lavkonjunkturene både i landsdelen og i landet for øvrig.  Mindre inntjening i forhold til i fjor skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra verdipapirer med 107 mill kroner og netto økte tap på utlån med 33 mill kroner.
 
Netto inntekter fra salg av andre produkter og tjenester viser fortsatt en god utvikling. Det er inntekter fra betalingsformidlingen som utgjør den største andelen av andre provisjons-inntekter.  Det er også en økning i inntekter fra salg av forsikringsprodukter.
 
I regnskapet for 2. kvartal 2003 er det avsatt 10 mill kroner knyttet til omstillingstiltak i år.  Banken har som mål å redusere bemanningen med 100 årsverk innen 31.12.03.
 
Det er tilfredsstillende vekst i både innskudd og utlån i personmarkedet. Utviklingen i enkelte bransjer innebærer at banken har iverksatt tiltak for å redusere/begrense risikoen innenfor næringslivsmarkedet.
 
Hovedstyret forventer med utgangspunkt i resultatet pr. 30.06.03 en stabil utvikling for resten av året.
 
Mer detaljerte opplysninger om inntekter, salg av finansielle produkter, kostnader, tap og mislighold og SpareBank 1 Gruppen AS, finnes i vedlagte tallmateriale.
 
Kvartalsrapport:
 
Presentasjon:
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.
 
 
Tromsø, 8. august 2003
 
 
Kjell Kolbeinsen
Informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner