SpareBank 1 Nord-Norge med 137 mill kroner i overskudd per 1. kvartal i år.

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet for 1. kvartal i år.  Konsernet har et overskudd før skatt, men etter tap på 137 mill kroner.  I forhold til samme periode i fjor da resultatet var 59 mill kroner, er det en resultatforbedring på 78 mill kroner.  Det gode resultatet skyldes økte renteinntekter, positive resultater fra handel med verdipapirer og økte inntekter fra salg av fonds- og forsikringsprodukter samt at driftskostnadene er i tråd med bankens langsiktige målsetting om en mer effektiv drift. Konsernets netto tap i første kvartal er på 57 mill kroner, i samme periode i fjor var netto tap 58 mill kroner. Driftsresultatet per 1. kvartal gir en avkastning på egenkapitalen på 16,31 % etter skatt og et overskudd pr grunnfondsbevis på kr 24,80 omregnet på årsbasis.
 
Konsernets brutto utlån er på 37 760 mill kroner.  Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er dette en økning på 3 669 mill kroner og en vekst på 10,8 %.  Denne fordeler seg med 16,8 % i personmarkedet og 3,2 % i næringsliv og off. sektor.  Når det gjelder innskudd, er disse på 21 795 mill kroner.  Økningen de siste 12 måneder er på 1 628 mill kroner eller 8,1 %.  Veksten fordeler seg med 8,6 % i personmarkedet og 7,3 % i næringsliv og off. sektor.  Salg av alternative spare- og plasseringsprodukter viser en økning på 148 mill kroner per 1. kvartal i år, i  forhold til 1. kvartal i fjor er dette en økning på 200 %.  Konsernets forvaltningskapital er per 31.3.2004 på 41 766 mill kroner.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet for 1. kvartal 2004.  Utviklingen viser at de tiltak som ble iverksatt i 2003, både knyttet til kvalitet og en mer effektiv drift, gir gode resultater. Banken vil fortsette sitt arbeid med å redusere kredittrisikoen innenfor enkelte bransjer og øke inntektene fra risikofrie områder.
 
Hovedstyret forventer med utgangspunkt i utviklingen per 31.3.2004 en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.
 
Mer detaljerte opplysninger om ulike områder ved konsernets drift finnes i vedlagte tallmateriale.
 
Rapport for 1. kvartal :
 
Presentasjon:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 <!-- hugin-supplied --><br> eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tromsø, 28. april 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> for Sparebanken Nord-Norge <!-- hugin-supplied --><br> Kjell Kolbeinsen <!-- hugin-supplied --><br> informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner