SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 26,96 % og overskudd pr grunnfondsbevis er på kr 36,59 omregnet på årsbasis. Skattekostnader er beregnet til 27 mill kroner.

Kapitaldekningen var pr 31.03.99 10,53 % av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,19 %. Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen.

Det er viktig å presisere at regnskapet pr 1. kvartal 1999 er satt opp etter ny regnskapslov. Dette innebærer endring i vurdering og bokføring av eierinteresser, verdipapirer og utsatt skattefordel.

Utlån og innskudd
Konsernets brutto utlån pr 31.03.99 var på 22.587 mill kroner. I forhold til samme periode i fjor er det en økning på 677 millioner kroner og gir en vekst på 3,09 %. Utlånsveksten stoppet opp sist høst på grunn av renteøkningene. Den moderate veksten fortsatte i begynnelsen av dette året, men fra mars måned er utlånsaktiviteten økende.

Innskudd fra kunder var 14.269 mill kroner pr 1. halvår 1999. Økningen de siste 12 måneder er på 314 millioner kroner eller 2,25 %.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er på 26.309 mill kroner pr 1. kvartal i 1999. For de siste 12 måneder er det en økning på 1.678 millioner kroner eller 6,8 %.


Tap, avsetninger og mislighold
Konsernets netto tap pr 1. kvartal i år er på 9 millioner kroner eller 0,16 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 7 millioner kroner og 0,13 %. Ettersom det knytter seg en generell usikkerhet til utviklingen i sentrale næringer i landsdelen, er det satt av 25 millioner kroner til uspesifiserte tap. Etter dette har banken en avsetning på 171 millioner kroner til uspesifiserte tap. Netto misligholdte lån og garantier pr 1. kvartal 1999 er på 263 millioner kroner eller 1,16 % av brutto utlån. I forhold til samme periode i fjor er misligholdet økt med 19 millioner kroner.

Kostnader
Driftskostnadene pr 1. kvartal i år er på 163 millioner kroner, en økning på 16 millioner
(0,08 %) i forhold til i fjor. Økningen skyldes høyere lønnskostnader som følge av fjorårets lønnsoppgjør, økte driftskostnader og avskrivninger ved innføring av nye teknologiske betjeningssystemer. Konsernet har pr 1. kvartal 951 utlønnede årsverk.

Som følge av kundenes endrede bruk av banken og innføring av nye teknologiske løsninger, ble det i 1998 avsatt 20 millioner kroner til omstilling/restruktureringstiltak. Banken har i denne forbindelse som mål å redusere bemanningen med netto 100 årsverk i 1999 gjennom ulike tilbud til de ansatte. I løpet av 1. kvartal har 37 årsverk valgt å benytte seg av disse tilbudene. Utviklingen i driftskostnadene er i samsvar med bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift.

Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Det er spesielt gledelig at misligholds- og tapsnivået fortsatt er lavt og at det ikke er indikasjoner på et økende tapsnivå. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger viser vi til vedlagte notat med tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 02 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.

For full pressemelding med tabeller vennligst følg linken under

Tromsø, 28. april 1999 <br>Sparebanken Nord-Norge <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker