SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002


Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 24,58 %. Overskudd pr grunnfonds-bevis er på kr 39,21 omregnet på årsbasis. Skattekostnad er beregnet til 52 millioner kroner.

Forvaltning, egenkapital og kapitaldekning
Konsernets forvaltningskapital er pr 31.03.2001 på 35 853 mill kroner. For de siste 12 månedene er dette en vekst på 2 372 mill kroner, eller 7,1 %.
Kapitaldekningen er pr 1. kvartal 10,57% av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,33%. Resultatet pr 31.03.2002 er ikke tillagt kapitaldekningen.

Utlån
Brutto utlån til kunder var er pr 31.03.2002 på 31 497 mill kroner, en økning i forhold til samme periode i fjor på 2 182 mill kroner, eller 7,4 %. Veksten fordeler seg med 8,2 % i personmarkedet og 6,6 % i næringsliv og offentlig sektor.

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder er på 19 441 mill kroner pr 31.03.2002. Økningen de siste 12 måneder er på 1 696 mill kroner eller 9,6 %, og den fordeler seg med 8,8% vekst i personmarkedet og 10,5% økning i næringsliv og offentlig sektor.

Den gode innskuddsveksten medfører at egenfinansieringen (innskudd i % av utlån) er økt fra 59,5% i 4. kvartal 2001, til 61,7% i 1. kvartal 2002.

Driftskostnader
Ordinære driftskostnader er 180 millioner kroner pr 31.03.2002, eller 2,02% av gjennomsnittelig forvaltningskapital.
Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2002, og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift.


Økte tap og mislighold
Konsernet har netto tap pr 31.03.2002 på 37 mill kroner som er 0,47% av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 18 mill kroner og 0,25%.

Netto misligholdte lån og garantier er pr. 31.03.2002 på 439 mill kroner, eller 1,39 % av brutto utlån. Dette er en økning på 29 mill kroner fra 31.12.2001. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,77 % av brutto utlån.

Fortsatt vekst i nettbankbruk
Sparebanken Nord-Norge har nå ca 52 000 nettbankbrukere. Trenden blant våre kunder er fortsatt at stadig flere ønsker å betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester. Det er gjennomført ca 540.000 (400 000 i 1. kvartal 2001) betalingstransaksjoner via vår internettbank hittil i år.
Andel giroer som betales via nettbanken, bedriftsnett og telefonbanken utgjør over 80% av totale girotransaksjoner pr 1. kvartal 2002.

Oppsummering
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Det er fortsatt gledelig at innskudd fra kunder og inntekter fra salg av fonds- og plasseringsprodukter viser en god utvikling.

En fortsatt moderat vekst i internasjonal økonomi, samt noen negative utviklingstrekk i enkelte bransjer innenlands, vil også få betydning for næringslivet i Nord-Norge, direkte og indirekte. Dette innebærer mulighet for noe økende tapsrisiko i næringslivsmarkedet. Det er imidlertid iverksatt tiltak for å sikre nødvendig fokus og oppfølging av denne økte risiko. Hovedstyret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.


For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 77 62 20 94.


Tromsø, 23. april 2002
SpareBank 1 Nord-NorgeKjell Kolbeinsen
informasjonsdirektørVedlegg

Presentasjon:
http://reports.huginonline.com/856698/102447.pdf

Kvartalsrapport:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker