SpareBank 1 Nord-Norge med 229 mill i resultat pr 2. kvartal 1999


SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap pr 2. kvartal i år. Konsernet hadde et ordinært driftsresultat etter tap, men før skatt på 229 mill kroner. Dette tilsvarer 1,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 180 mill kroner og
1,45 %. Bedringen i resultatet skyldes en gevinst på 51 millioner kroner i 1. kvartal 1999 som følge av at banken solgte seg ned fra 20 % til 15,2 % i SpareBank 1 Gruppen AS.

Konsernets netto spesifiserte tap pr 1. halvår 1999 er 16 millioner kroner, eller 0,14 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon med 7 millioner kroner sammenlignet med samme periode 1998. I tillegg ble de uspesifiserte tapsavsetninger økt med 25 millioner kroner i 1. kvartal 1999.

Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 20,63 % og overskudd pr grunnfondsbevis er på kr 28,79 omregnet på årsbasis. Skattekostnader er beregnet til 47 mill kroner.

Kapitaldekningen pr 30.06.99 var 10,08 %. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,04 %. Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen.

Balansen
Konsernets forvaltningskapital var på 27.368 mill kroner pr 2. kvartal i 1999, en økning på 1.962 millioner kroner siste 12 måneder, eller 7,72 %.

Konsernets brutto utlån pr 30.06.99 var på 23.632 mill kroner. Sammenlignet med 2. kvartal i 1998 er det en økning på 1.131 millioner kroner, eller 5.03 %. Innskudd fra kunder var 14.895 millioner kroner pr 2. kvartal 1999. Økningen siste 12 måneder er på 128 millioner kroner eller 0,87 %.

Andre forhold
Banken har hatt som mål å redusere bemanningen med 100 årsverk gjennom ulike frivillige tiltak i 1999. Pr. dags dato har 105 årsverk sagt opp sine stillinger i banken. Den økonomiske effekten av nedbemanningen vil imidlertid først komme i løpet av 2. halvår 1999.

Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Det er spesielt gledelig at misligholds- og tapsnivået fortsatt er lavt og at det ikke er indikasjoner på et økende tapsnivå. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger viser vi til notat med tallmateriale på følgende link:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01. <br> <br>Tromsø, 6. august 1999 <br>Sparebanken Nord-Norge <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker