SpareBank 1 Nord-Norge med 316 mill kroner i resultat pr 3. kvartal 1999Tallene viser at konsernet hadde et driftsresultat på 316 mill kroner etter tap, men før skatt, tilsvarende tall i fjor var 207 mill kroner, en resultatforbedring på 109 mill kroner. Forbedring skyldes i hovedsak nedsalg av aksjer i en eierpost i SpareBank 1 Gruppen samt positiv utvikling i handelen med verdipapirer. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 18,13 % og overskudd pr grunnfondsbevis er på kr 25,84 omregnet på årsbasis. Skattekostnad er beregnet til 71 mill kroner.

Resultatregnskapet forteller forøvrig om god bankdrift, lave spesifiserte tap og lavt mislighold. Bemanningen vil i løpet av året bli redusert med 140 årsverk. Driftskostnadene er økt på grunn av lønnsoppgjøret og økte IT-kostnader.

Utlån og innskudd
Konsernets utlån er på 24 658 mill kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 1998, er det en økning på 1 998 mill kroner som gir en vekst på 8,82 % de siste12 måneder. Innskudd er på 14 397 mill kroner. Økningen de siste 12 måneder er på 167 mill kroner eller 1,17 %.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital er på 28 111 mill kroner pr 30.09.99. For de siste 12 måneder er dette en vekst på 2 065 mill kroner eller 7,93 %.

Redusert bemanning
Bemanning vil i løpet av 1999 bli redusert med 140 årsverk. Dette er et resultat av målrettede omstillingstiltak i form av frivillige tilbud til de ansatte. På årsbasis vil dette bety en kostnadsreduksjon på 35 mill kroner. Det er kundenes endrede bruk av banktjenester og teknologiske løsninger som gjorde at hovedstyret vedtok å tilby de ansatte vederlag for å slutte.

Tap og mislighold
Konsernets netto spesifiserte tap pr 3. kvartal er på 27 mill kroner eller 0,15 % av brutto utlån. Det er omtrent samme nivå som tilsvarende periode i fjor med 28 mill kroner. I tillegg er det pr 3. kvartal avsatt 35 mill kroner til uspesifiserte tap. Konsernets mislighold av lån er fortsatt lavt.

Kostnader
Driftskostnadene pr 30.09.99 er på 508 mill kroner, en økning på 64 mill kroner sammenlignet med fjoråret. I hovedsak skyldes dette økte lønnskostnader som følge av fjorårets lønnsoppgjør, økte avskrivninger og ekstra innsats på IT-siden på grunn av nye kundesystemer og økt automatisering av tjenester. Av de økte kostnadene er 21 mill kroner engangskostnader.


Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Det er gledelig at misligholds- og tapsnivået fortsatt er lavt og at det ikke er indikasjoner på et økende tapsnivå. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

Hovedstyret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling for resten av året.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 776 22401 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 776 22094.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Tromsø, 27. oktober 1999 <br >SpareBank 1 Nord-Norge <br > <br >Kjell Kolbeinsen <br >informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker